ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

CZŠ
20.04.2014

V poslednom marcovom týždni sa konalo v Lipanoch okresné kolo Biblickej olympiády, v ktorej sa žiaci mohli oboznámiť s týmito knihami Biblie: Kniha Exodus 1. − 24. kapitola, Kniha proro...(celý článok)

Eva Voskárová
20.04.2014

Tma ... hustá bezhviezdna...

No, prichádza brieždenie. Nebadane, a predsa rýchlo pribúda svetlo... Už sa dajú rozoznať predmety. Svetlo pribúda. Zrazu vyhupne nad obzor veľké...(celý článok)

12.04.2014

Pozývame na nedeľné pôstne popoludnia O ľudskej láske, manželstve a... venované témam a myšlienkam teológie tela Jána Pavla II. a učenia Cirkvi o rodine a manželstve, na kt...(celý článok)

Ladislav Cichý
12.04.2014

Pozývame všetkých zúčastniť sa na sláveniach Veľkého týždňa a zvlášť Veľkonočného Trojdnia.

„Vo Veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré usk...(celý článok)

Marián Jaklovský
12.04.2014


Vrcholí cesta
príchodom do mesta.
Kričiac „hosana“
vítajú Pána.

Na zemi plášte
a za chvíľu
zaťaté päste.

Odním tento kal...(celý článok)

Z posolstva sv. Otca k svetovému dňu mladých 2014
12.04.2014

Drahí mladí, ak dovolíte, aby vo vašom srdci skutočne vytryskli tie najhlbšie túžby, uvedomíte si, že vo vás je nevyčerpateľná túžba po šťastí a tá vám umožňuje odhaliť a ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
12.04.2014

Milé deti!

Dnes začíname sláviť veľmi dôležitý týždeň a voláme ho Veľký týždeň. Budeme si počas neho pripomínať najdôležitejšie udalosti našej viery. Budeme po...(celý článok)

Slavomír Bakoň, farár
12.04.2014

V mene svojom i v mene celej našej farnosti Pavlovce nad Uhom by som vám chcel z celého srdca poďakovať za váš záujem o veľkonočných baránkov, ktorých vyrobili veriaci našej farnost...(celý článok)

12.04.2014

Pozývame vás na spoločnú modlitbu Novény pred Sviatkom Božieho milosrdenstva v našej farnosti takto:

1. a 2. deň – Veľký piatok, Biela sobota (18.4. a 19.4.) po Ranných ch...(celý článok)

Eva Voskárová
12.04.2014

Kríže na kostolných vežiach, kríže v poli, na horských štítoch, pri cestách, na hroboch, v domoch, na obrazoch, ...

Na krížoch je alebo nie je vyobrazený Boží Syn, ktorý...(celý článok)

Eva Voskárová
12.04.2014

Bolo to zvláštne stretnutie. Na rozhodojúcom úseku života sa stretli dve úplne rozdielne bytosti. Zločinec – vrah a Ježiš – Boží Syn.

Prvý letmý pohľad venoval lotor J...(celý článok)

otec Paľo Michalka, salezián
06.04.2014

Drahí bratia a sestry!

Pred niekoľkými mesiacmi som vám vo farskom kostole predstavoval katolícku misiu v Jakutii. Čo sa u nás udialo od tej doby? Kým tu na Slovensku, ako som p...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
06.04.2014

Milé deti!

V dnešnom evanjeliu sme počuli o veľkom zázraku Pána Ježiša – o vzkriesení Lazára. Lazár zomrel, ale Pán Ježiš ho vzkriesil napriek tomu, že bol už 4 dni m...(celý článok)

Marián Jaklovský
06.04.2014


Život raz skončí,
zatlačia ti oči.
Telo uvoľní ducha,
srdce viac nezabúcha.

Vari je to koniec?
Na hrobe pár sviec.
A čo s túžbou žiť ve...(celý článok)

Juraj Vrábel st.
06.04.2014

Diskusie a polemiky okolo autentickosti turínskeho plátna podnietili vedecké kruhy skúmaním jeho tajomstva. Prvý skutočne vedecký spor o obraze na turínskom plátne sa začal na pa...(celý článok)

03.04.2014

Pozývame na nedeľné pôstne popoludnia O ľudskej láske, manželstve a... venované témam a myšlienkam teológie tela Jána Pavla II. a učenia Cirkvi o rodine a manželstve, na kt...(celý článok)

29.03.2014

Pozývame na nedeľné pôstne popoludnia O ľudskej láske, manželstve a... venované témam a myšlienkam teológie tela Jána Pavla II. a učenia Cirkvi o rodine a manželstve, na kt...(celý článok)

Miroslav Novák
29.03.2014

Stalo sa už tradíciou, že Kvetnú nedeľu prežívajú mladí zo všetkých spoločenstiev našej farnosti spolu. Je to preto, lebo Kvetnú nedeľu vyhlásil blahoslavený pápež Ján Pavol I...(celý článok)

CZŠ
29.03.2014

V sobotu 22.3.2014 Rodičovské spoločenstvo pri našej škole zorganizovalo výlet do Vysokých Tatier. Pôvodným cieľom bola síce Rainerova útulňa s Betlehemom, ale nakoľko nás Pán obd...(celý článok)

29.03.2014

Veľkonočný hudobno-divadelno-tanečný projekt v podaní PUĽS-u − profesionálneho umeleckého telesa z Prešova, ktorý sa úzko dotýka Kristovho utrpenia a najmä zmŕtvychvstania.

...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk