ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Peter Kuriško, kaplán
03.05.2014

Blíži sa čas 1. svätého prijímania a taktiež čas prijatia sviatosti birmovania. Tieto dve sviatosti sú určitým štartom a utvárajú vzťah detí a mladých k Bohu a Cirkvi. Preto je d...(celý článok)

Marián Jaklovský
03.05.2014


Svedkovia udalostí
utekajú z miesta činu.
V ťažobe starostí
Pána skoro minú.

Ich srdcia vzrušené
nestačia všetko pochopiť.
Posolstvo nie...(celý článok)

ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
03.05.2014

V kresťanskej civilizácii bola žena považovaná za výnimočnú v porovnaní s mužom hlavne ako matka alebo nevesta a muž to náležite prejavoval: úklon, pobozkanie ruky a pod. No na zač...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
03.05.2014

Pozývame vás na pekný výlet – prechádzku: Drienica – Lysá – Oltár kameň a späť. Dátum: 8. Máj. Čas: 7.45 hod. na fare. Odvezieme sa na Drienicu a odtiaľ pôjdeme...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
03.05.2014

Milé deti!

Túto nedeľu čítame evanjelium o emauzských učeníkoch. Boli smutní, sklesnutí, nemali chuť do života.

Dôležité bolo pre nich stretnutie s Ježišom. ...(celý článok)

Mária Nováková
03.05.2014

Pozývame všetkých na 10. rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove v sobotu 10. mája 2014. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii – najneskôr v nedeľu (4. 5...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
26.04.2014

V histórii sa ešte nestalo, aby sa na jednom námestí stretli štyria pápeži: dvaja prítomní fyzicky a zvyšní dvaja dívajúci sa z neba. Tohtoročná Nedeľa Božieho milosrdenstva je t...(celý článok)

Marián Jaklovský
26.04.2014


Videli sme Pána!
Tomáš sa zdráha.
Kým neuvidím,
vieru neprebudím.

O osem dní
aj on už bedlí.
V modlitbe opäť
Majster prichádza sp...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
26.04.2014

Milé deti!

Druhú veľkonočnú nedeľu voláme – Nedeľa Božieho milosrdenstva. Prečo? Lebo vtedy si pripomíname jednu dôležitú vlastnosť nášho Pána Ježiša – Milosrden...(celý článok)

ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
26.04.2014

Čo je vlastne „rod“? Rod (anglicky „gender“) sa dlho prekladal do slovenčiny ako „pohlavie“. Často sa jednoducho stotožňuje s „rovnoprávnosťou“ mužov a žien, niekedy s le...(celý článok)

20.04.2014

Nech veľkonočné stretnutie so vzkrieseným Pánom naplní Vaše srdce takou radosťou, ktorú Vám nik nevezme!

Zo srdca všetkým veriacim želajú a vyprosujú vaši duchovní otco...(celý článok)

Marián Jaklovský
20.04.2014


Ráno ako každé iné,
a predsa v srdci
smútok drieme.

Nedeľné ráno...

Tri roky s Tebou
nádherné boli,
náhly koniec však mali.

...(celý článok)

20.04.2014

Aliancia za rodinu (AZR) začala 5. apríla petíciu za vypísanie referenda o ochrane rodiny podpisovaním prvých petičných hárkov v záhrade prezidentského paláca v Bratislave. Mno...(celý článok)

20.04.2014

Pozývame Vás na film Ladislava Kaboša Všetky moje deti, ktorý zachytáva osobu a prácu kňaza Mariána Kuffu v zabudnutých rómskych osadách. Snaží sa im pomôcť z ich problémo...(celý článok)

CZŠ
20.04.2014

V poslednom marcovom týždni sa konalo v Lipanoch okresné kolo Biblickej olympiády, v ktorej sa žiaci mohli oboznámiť s týmito knihami Biblie: Kniha Exodus 1. − 24. kapitola, Kniha proro...(celý článok)

Eva Voskárová
20.04.2014

Tma ... hustá bezhviezdna...

No, prichádza brieždenie. Nebadane, a predsa rýchlo pribúda svetlo... Už sa dajú rozoznať predmety. Svetlo pribúda. Zrazu vyhupne nad obzor veľké...(celý článok)

12.04.2014

Pozývame na nedeľné pôstne popoludnia O ľudskej láske, manželstve a... venované témam a myšlienkam teológie tela Jána Pavla II. a učenia Cirkvi o rodine a manželstve, na kt...(celý článok)

Ladislav Cichý
12.04.2014

Pozývame všetkých zúčastniť sa na sláveniach Veľkého týždňa a zvlášť Veľkonočného Trojdnia.

„Vo Veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré usk...(celý článok)

Marián Jaklovský
12.04.2014


Vrcholí cesta
príchodom do mesta.
Kričiac „hosana“
vítajú Pána.

Na zemi plášte
a za chvíľu
zaťaté päste.

Odním tento kal...(celý článok)

Z posolstva sv. Otca k svetovému dňu mladých 2014
12.04.2014

Drahí mladí, ak dovolíte, aby vo vašom srdci skutočne vytryskli tie najhlbšie túžby, uvedomíte si, že vo vás je nevyčerpateľná túžba po šťastí a tá vám umožňuje odhaliť a ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk