ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Viktoria Zvijáková
24.09.2016

Pokoj, viera, radosť, nádej. To sa mi objaví, keď si spomeniem na púť do Ríma. Autobus plný odhodlania putovať k Božiemu milosrdenstvu, autobus plný ľudí so svojimi úmyslami, no aj ...(celý článok)

manželia Mihokovci
24.09.2016

V tomto Svätom roku milosrdenstva je každý pozvaný znova objaviť radosť, že ho Boh stvoril a vykúpil. Je to rok, v ktorom je každý pozvaný objaviť, že všetko je milosrdenstvo a že ...(celý článok)

Lukáš Jaklovský
24.09.2016

Milá mládež, drahí veriaci, už tradične pod záštitou našej Farskej charity (Obč. združenie Samaritán) by sme chceli budúcu sobotu – 1.10.2016 − zorganizovať zbierku trvan...(celý článok)

Filip Burgr
24.09.2016

„Čo s poslednými dňami prázdnin?“ Táto otázka napadla aj sabinovským miništrantom. A preto sme sa rozhodli, že tieto chvíle prežijeme spolu v tichu lesa a pohodlí chaty pri Červe...(celý článok)

Gitka Nováková
18.09.2016

Svätá Matka Tereza z Kalkaty (Gonxha Agnes Bojaxhiu) sa narodila v Skopje v Albánsku 26. augusta 1910 ako piate a zároveň posledné dieťa Nikola a Drane Bojaxhiu. Bola pokrstená hneď na n...(celý článok)

18.09.2016

Stretnutie členov Farskej charity bude v pondelok 19.9.2016 po večernej sv. omši v priestoroch farskej knižnice. Prosíme o účasť „starých členov“ aj súčasných.

Ak by s...(celý článok)

18.09.2016

Srdečne Vás pozývame na modlitbové trojdnie Modlitieb matiek

MIESTO:

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA SPASITEĽA V SABINOVE

TERMÍN:

...(celý článok)

10.09.2016

Pútnici po návrate z Ríma ďakujú Nebeskému Otcovi za požehnaný čas, za všetky milosti a dary Milosrdnej Božej lásky, za ochranu a šťastnú cestu. Ďakujeme aj všetkým, ktorí nás...(celý článok)

10.09.2016

Štátna filharmónia Košice v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Sabinove Vás pozýva na koncert v rámci 46. Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, na ktorom sa pre...(celý článok)

YøE
10.09.2016

Šiesteho augusta roku Pána 2016 sme sa my, sabinovskí miništranti, rozhodli, že si zopakujeme náš bike trip z minulého roka. Bike trip plný sebazapierania, boja o život, utrpenia, preko...(celý článok)

Špireng Peter
10.09.2016

Farizej sa nešiel do chrámu modliť v presvedčení, že je hriešnik a potrebuje odpustenie. Šiel v istote, že ako spravodlivý človek bude pochválený. Svoju účasť na bohoslužbe cháp...(celý článok)

Katarína Hudáková
10.09.2016

Ako učeníci po siedmich týždňoch od vzkriesenia očakávali prisľúbeného Tešiteľa vo Večeradle, tak aj žiaci a pedagógovia našej Cirkevnej ZŠ a ostatných sabinovských škôl po ...(celý článok)

spoločenstvo Modlitby za kňazov
10.09.2016

Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej P. Márie, teda od 15. septembra, do 24. októbra. Ak sa zap...(celý článok)

Anna Ščavnická
04.09.2016

Tak ako každý tábor, aj ten náš začal prípravami. Prípravy so sebou prinášali rôzne prekážky, pri ktorých sme začali pochybovať, či sa nám podarí urobiť šesťdňový tábor. ...(celý článok)

učiteľky anglického jazyka
04.09.2016

Kto nechce, hľadá dôvody, kto chce, hľadá spôsoby. Túto ľudovú múdrosť isto poznáte. A tak aj my na CZŠ hľadáme rôzne možnosti a spôsoby, ako zlepšiť nielen prostredie školy ...(celý článok)

Ladislav Cichý
27.08.2016

Pozývam všetkých na slávenie tohtoročného Farského dňa a osláv patróna nášho kostola, farnosti a mesta sv. Jána Krstiteľa a jeho mučeníckej smrti v pondelok, 29. augusta, p...(celý článok)

Blonďačik
27.08.2016

V úvode tohto článku by som chcel vyjadriť svoju vďačnosť Nebeskému Otcovi za to, že mi bolo dopriaté byť účastníkom SDM v Krakowe. Počas celej mojej prípravy pred svetovými dňa...(celý článok)

Terézia Vargovčíková
27.08.2016

Kým naštartujeme ďalší ročník krúžkov, treba sa ešte s vďakou a uznaním obzrieť za júnovou prácou našich žiakov. Špeciálne chcem poďakovať za dlhoročnú aktívnu prácu v krú...(celý článok)

Miloš Jaklovský
27.08.2016

16. august bol síce prázdninový deň, avšak pre miništrantov sabinovského dekanátu bol niečím výnimočný. Práve v tento deň sa miništranti skoro zo všetkých farností stretli na d...(celý článok)

Iveta Šoltysová
27.08.2016

Aj keď podľa názvu to môže vyzerať, že sme sa hrali na schovávačku, nebolo tomu tak. Hlavnou myšlienkou tábora bolo hľadanie a objavovanie Stvoriteľa v stvorenstve. Spolu sme sa uči...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk