ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

manželka, deti a príbuzní
17.12.2016

Minulý týždeň sme pochovali výnimočného človeka. Štefan Revák sa narodil 26.5.1923 v Jakubovanoch. Od roku 1929 navštevoval Základnú školu v Jakubovanoch, neskôr poľnohospodársku...(celý článok)

Milka Mišenčíková
10.12.2016

Skončil sa mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ale milosrdenstvo v našich srdciach ostalo. Sme naplnení a povzbudení slovami, kázňami, púťami, aktivitami, ktoré sme zažili počas toht...(celý článok)

Mgr. Andrea Spišaková
10.12.2016

Minulý týzdeň sa v MsKS konala beseda s Jozefom Banášom. Chcela som to vidieť a počuť, veď v malom mestečku často nestretávame takéto známe osobnosti. Pridanou hodnotou pre mňa bol...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
10.12.2016

Ahojte deti!

Často bojujeme s nepozornosťou, s roztržitosťou nielen počas vyučovania, ale aj počas svätej omše. Žiaľ, stane sa, že nevieme ani čo bolo prečítané v evanje...(celý článok)

Špireng Peter
03.12.2016

Katolícku vieru nestačí iba mať, musíte ju aj žiť. Ak je viera súhrnom tvrdení, s ktorými rozumovo súhlasíme, máme rozumovú vieru, čo podľa apoštola Jakuba na spásu nestačí. S...(celý článok)

03.12.2016

Žiaci a zamestnanci CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove Vás pozývajú na Deň otvorených dverí v sobotu 10.12.2016 v čase od 10:00 ...(celý článok)

26.11.2016

Farská charita aj tohto roku organizuje pred vianočnými sviatkami potravinovú zbierku do vianočných balíčkov. Záleží nám na tom, aby sa pomoc dostala do rodín, ktoré sú v n...(celý článok)

Zuzana Matisovská
26.11.2016

V poslednom čase sa mi často a s takou zvláštnou naliehavosťou pripomínajú slová jedného trapistického mnícha o tom, ako raz počul svojho staručkého spolubrata, svätého muža, s p...(celý článok)

Mária Kolarčíková
26.11.2016

Keď očakávame hosťa, tešíme sa na jeho návštevu a pripravujeme sa. Adventné obdobie je časom, keď sa máme pripraviť na príchod Pána Ježiša počas Vianoc. Čím mu urobíme rados...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
26.11.2016

Ahojte deti!

Ukončili sme spoznávanie Jozefa a jeho bratov. Nech postava Jozefa je nám stále príkladom, ako máme odpúšťať svojim blížnym. A môžeme sa poučiť aj zo správ...(celý článok)

Modlitby otcov Sabinov
19.11.2016

Modlitby otcov Sabinov pozývajú všetkých otcov našej farnosti aj dekanátu na otvorené duchovné cvičenia v termíne od 8.12.2016 do 11.12.2016 v Dome mamy Margity na Drienici.

V...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
19.11.2016

Ahojte deti!

Ďalšia postava Biblie, ktorú sme spoznali tento týždeň, sa volá...

Mal bratov, ktorí ho nemali veľmi radi. Pamätáš si, prečo?

Akú zlú vl...(celý článok)

Terézia Vráblová
13.11.2016

Iste mi mnohí dáte za pravdu, že mimoriadny Rok milosrdenstva, ktorý sa začal zhruba pred rokom (8.12.2015), ubehol veľmi rýchlo. Z bežného života vieme, že udalosti, na ktoré sa teš...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
13.11.2016

Ahojte, deti!

To, že robíme na sebe 3 krížiky pred čítaním evanjelia, ste celkom vedeli. Ale pamätáte si ešte, na ktorých častiach tela ich robíme a čo jednotlivé kríži...(celý článok)

Ladislav Cichý
05.11.2016

Drahí veriaci, blíži sa záver mimoriadneho jubilejného Roka milosrdenstva, ktorý Sv. Otec František ukončí v Ríme liturgickou slávnosťou v nedeľu Krista Kráľa 20. novembra 2016 a z...(celý článok)

05.11.2016

Dňa 26.9.2016 sa konala schôdza farskej charity, ktorá je zároveň občianskym združením Samaritán. Na žiadosť p. Šimčíkovej sa konala voľba nového predsedu, ktorým sa stala p. Ann...(celý článok)

ThLic. Viktor Jakubov, národný riaditeľ Pápežských misijných diel
30.10.2016

V mene Sv. otca Františka ďakujeme všetkým darcom za veľkorysý príspevok vo výške 1.760,20 € v rámci minulotýždňovej zbierky na misie. Vaše modlitby a finančné dary pomôžu mis...(celý článok)

Lukáš Fero Jaklovský a Spoločníci
30.10.2016

Milí chlapci, drahí rodičia, chceme Vám ponúknuť miništrantské stretká. Pozývame chlapcov, ktorí ešte neminištrujú, ale majú túžbu sa zapojiť do tejto služby, ale aj aktívnyc...(celý článok)

30.10.2016

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšl...(celý článok)

YøE
30.10.2016

Šedé mraky na oblohe,
šumí vietor pokojne.
Všetko prikrýva z lístia perina,
je čas, kedy smrť život prelína.
Veniec studený hrob objíma,
myslím na týc...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk