ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Rainy Kovalík, Marián Jaklovský
26.10.2013


Áno, čistú pravdu máš, ty si lepší,
si spravodlivý, to len on hreší.
Ja vôbec taký nie som predsa,
to myslel si i farizej, čo modlil sa.

Bez pokory ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
26.10.2013

Milé deti!

Pán Ježiš sa nepozerá iba na vonkajšok, ale do nášho srdca. Je potrebné, aby sme mali úprimné a čisté srdce.

Farizej sa vyvyšoval nad ostatných a chv...(celý článok)

saleziánska rodina v Sabinove
26.10.2013

Saleziánska rodina pozýva deti a mládež na akciu z názvom Tajomstvo prázdneho hrobu. Akcia sa uskutoční 3. novembra o 15:00 hod. v Saleziánskom stredisku Panny Márie Pomocnice na Puški...(celý článok)

Eva Voskárová
26.10.2013

Ruženec – modlitba prastará, pre mnohých dnes dlhá a zastaralá. Napriek tomuto zmýšľaniu je to banka našej istoty, pokoja a pomoci. Bohatstvo v nej je nevyčerpateľné. Vkladáme do n...(celý článok)

20.10.2013

Drahí bratia a sestry, tento rok slávime Svetový deň misií v čase, keď sa končí Rok viery, ktorý bol významnou príležitosťou na prehĺbenie nášho priateľstva s Pánom a na naše ...(celý článok)

Tomáš Svat
20.10.2013

Jeden príbeh hovorí o tom, ako Boh stvoril svet. Boh totiž vo svojej prozreteľnosti dokáže predvídať všetko, čo sa na tomto svete stane. Vo svojom pohľade na svet však videl pád prv...(celý článok)

20.10.2013

Spoločenstvo Dom Júdov vás srdečne pozýva na modlitbu chvál v piatok 25. 10. 2013 po večernej sv. omši v kostole.

...(celý článok)
Maja Mervová
20.10.2013

Milé deti a milí rodičia,

v nedávnom čísle farského listu ste mohli postrehnúť článok o eRko stretkách. ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
20.10.2013

Ahoj, deti!

Dnes máme misijnú nedeľu. Pán Ježiš poslal apoštolov do celého sveta, aby ohlasovali jeho evanjelium. To isté ako apoštoli, robia aj misionári. A čo je evanjeliu...(celý článok)

20.10.2013

V sobotu 5.10.2013 sa ockovia a starší súrodenci našich žiakov spolu s mužskou časťou učiteľského zboru stretli v škole na oknách. A to doslova. Zorganizovaná brigáda sa totiž tý...(celý článok)

12.10.2013

Po aktívnom zapojení našej farnosti na pochode za život v Košiciach prichádza ďalšia z ponúk, ako vyjadriť svoj postoj kresťana v závažnej otázke, týkajúcej sa ochrany života –...(celý článok)

o. Anton Pariľák, zodpovedný za Koinoniu
12.10.2013

V utorok, 1. októbra, Koinonia Ján Krstiteľ z Prešova slávila vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, sv. omšu s modlitbami za uzdravenie duše i tela....(celý článok)

žiaci CZŠ Sabinov
12.10.2013

Vo štvrtok 26. septembra sa v našej telocvični CZŠ v Sabinove konal „Deň jazykov“.

Na vlastnej koži si naše deti vyskúšali, ako sa asi cítili ľudia v Babylone, keď ka...(celý článok)

12.10.2013

Mladí, ktorí sa prihlásili na prípravu na birmovku, začnú prípravu evanjelizačným kurzom Objav Krista. Kurz bude prebiehať v saleziánskom stredisku na Puškinovej ulici k...(celý článok)

Dávid Baňas
12.10.2013

Saleziánska rodina pozýva každého (deti, mladých, rodiny), kto má chuť stráviť nedeľné popoludnie 13. 10. 2013 vo veselosti, zábave, priateľstve s ľuďmi i Bohom, modlitbe, na Jesenné hry....(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
12.10.2013

Milé deti!

V tomto týždni sme si pripomenuli, ako Pán Ježiš uzdravil 10 malomocných. Koľko z nich sa mu poďakovalo? Jeden.

Aj nám sa môže stať, že zabudneme poď...(celý článok)

05.10.2013

Bratia a sestry, v mene Konferencie biskupov Slovenska, v mene celého organizačného výboru, ako aj v mojom mene, by som chcel poďakovať všetkým kňazom i veriacim, ktorí sa zúčastnili ...(celý článok)

Ladislav Cichý
05.10.2013

Aj v tomto roku pozývame rodičov detí, ktoré sú prihlásené do prípravy na prvé prijatie sv. spovede a Eucharistie, na spoločné stretnutia. Cieľom týchto stretnutí je ponuka pomoci r...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
05.10.2013

Milé deti!

Tento týždeň sme hovorili o anjeloch. Je dôležité vedieť, že anjeli sú duchovné bytosti, ktoré nemajú telo. Majú však – tak ako my – rozum a slobodnú vô...(celý článok)

05.10.2013

Pozývame na farskú duchovnú obnovu animátorov – animátori detí a birmovancov (aj tí, ktorí aktuálne nemajú spoločenstvá), ktorí nemajú pravidelnú duchovnú formáciu v niektorom ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk