ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Mária Kolárčiková a animátori
04.11.2017

Naši „skalní“ koledníci už vedia, že s koncom cirkevného roka prichádza čas opäť sa stretnúť a začať prípravy na Dobrú novinu. Počas Vianoc sa nezištne vydávajú do rodín na...(celý článok)

Anna Mihoková
04.11.2017

V sobotu 28. októbra sa dobrovoľníci a členovia Združenia Faustínum spolu s ďalšími farníkmi vydali na púť k P. Márii do Zakopaného. Hneď na začiatku cesty sa v autobuse vdp. k...(celý článok)

04.11.2017

Pozývame Vás na exkurziu do Budapešti v sobotu 2. decembra 2017.

...(celý článok)
Lukáš Imrich, kaplán
04.11.2017

Milé deti, verím, že cez prázdniny ste si aspoň trochu oddýchli a že ste počas dušičkového času spolu s rodičmi navštívili hroby vašich blízkych a pomodlili sa za nich. Po týž...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
28.10.2017

V našom meste i na okolí máme viacero kaplniek, ktoré postavili naši predkovia. Časom sú niektoré aj pri tej najlepšej snahe o starostlivosť poškodené. Aj keď je úlohou farnosti st...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
28.10.2017

"Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si mohol vidieť Boha." (sv. Augustín)

Poďakovanie za  potravinové dary patrí všetkým, ktorí sa dňa 21.10.2017 zapojili d...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
28.10.2017

Milé deti, na poslednej detskej sv. omši sme hovorili o udalostiach, ktoré sa diali v Jeruzalemskom chráme počas toho, ako sa tam nachádzali Jozef s Máriou a s malým Ježišom. Došlo ...(celý článok)

Mária Baňasová
28.10.2017

Naše spoločenstvo Koinonia Ján Krstiteľ – KJK je katolícke charizmatické spoločenstvo, ktoré bolo založené 1.1.1979 katolíckym kňazom P. Ricardom Argaňarazom. Naším poslaním je No...(celý článok)

Peter Špireng
28.10.2017

Ježiš vysvetľuje farizejom, ktoré prikázanie je v zákone najdôležitejšie. „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou! Milovať...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
22.10.2017

Milé deti, minulý týždeň sme dozvedeli, že Mária spolu s Jozefom opäť cestovali, tentokrát už aj s malým Ježišom. S touto ich púťou súvisia aj otázky na tento týždeň:

...(celý článok)
21.10.2017

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou t...(celý článok)

21.10.2017

Pápežské misijné diela sa od začiatku svojej existencie snažia zapojiť deti, mládež, dospelých, kňazov, rehoľníkov a laikov do budovania bratskejšieho a solidárnejšieho ľudstva, o...(celý článok)

o. Slavomír Palfi, gréckokatolícky dekan v Sabinove
21.10.2017

Na základe rozhovoru a dohody s o. Ladislavom Cichým, sa na Vás obraciam s prosbou o finančnú pomoc k výstavbe gréckokatolíckej farskej budovy v Sabinove – zbierka na tento úmysel bu...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
15.10.2017

Detské okienko

Milé deti, náš svedok pri poslednom vypočúvaní pokračoval v rozprávaní o Ježišovom narodení a dozvedeli sme sa, že k malému Ježišovi prišli pastieri. Otá...(celý článok)

ThLic. Viktor Jakubov, národný riaditeľ Pápežských misijných diel
15.10.2017

Milí bratia a sestry,

o týždeň budeme sláviť 91. Svetový deň misií (SDM). Komu vďačíme za to, že sa tento deň slávi v Cirkvi? V roku 1926 Najvyššia rada Pápežských misij...(celý článok)

15.10.2017

Pod záštitou Farskej charity bude na budúcu sobotu – 21.10.2017 zorganizovaná zbierka trvanlivých potravín „Kilo pre chudobných“. Táto zbierka prebieha priamo v nákupnom centre, kd...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
08.10.2017

Milé deti, minulý týždeň nám náš hlavný svedok rozprával, ako prišiel Ježiš na svet. Dozvedeli sme sa, že Ježiš neprišiel na svet ako iné významné osobnosti v prepychovom palá...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
08.10.2017

V nedeľu 1. 10. mali naši miništranti „valné zhromaždenie,“ pri ktorom sme hodnotili prvý mesiac nového „systému služieb“ pri oltári. Chceli by sme sa aj týmto spôsobom poďakov...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk