ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Margita Šurinová
02.05.2009

Vchádzam
do chrámu svojej duše,
v predsieni
stále ešte stojím,
občas vo mne
koník akoby kluše,
pokorná som v ústach
s menom Tvojí...(celý článok)

26.04.2009

Rímskokatolícka farnosť Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove - filiálka Jakubovany, Vás pozýva osláviť 100. výročie Kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Jakubovanoch dňa 1...(celý článok)

Eva Voskárová
26.04.2009

Pán vstal zmŕtvych, radujme sa! Žije a dáva život aj nám, život nielen tu, ale naveky, radujme sa!

Zomrel, aby zomreli naše hriechy, radujme sa! Život, ktorý nám ponúka, je naj...(celý článok)

T.M.
26.04.2009

Ja volám, kričím, radujem sa, lebo mám Teba, nášho Pána, nášho Stvoriteľa, Vykupiteľa, Posvätiteľa a Tešiteľa.

Ja volám, kričím, radujem sa, že si so mnou, že si pri mn...(celý článok)

26.04.2009

Máme nádej v živého Boha sa nieslo celým Arcidiecéznym stretnutím mladých, ktoré sa konalo ako každý rok po Veľkej Noci, tentoraz v Prešove. Tím dobrovoľníkov z rôznych kútov a...(celý článok)

18.04.2009

v sobotu  25. apríla 2009

slovami sv. Pavla Efezanom: „Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživi...(celý článok)

18.04.2009

Táto Veľká noc bola pre nás iná než tie predchádzajúce. Bola priamo v centre Ríma. Zelený štvrtok sme mali tú česť prežiť liturgiu s českými kňazmi, u ktorých sme boli ubyt...(celý článok)

Dáša
18.04.2009

Ak Kristus nevstal...

To, že Ježiš vstal zmŕtvych je najvážnejším, principiálnym dôkazom jeho božstva. Inak by sme mohli svoju vieru zabaliť, ako hovorí aj sv. Pavol: ...(celý článok)

18.04.2009

„Túžim, aby prvá nedeľa po Veľkej noci bola sviatkom Milosrdenstva.“ (Den. 299)

Toto prianie vyslovil Pán Ježiš po prvýkrát v Plocku v roku 1931, keď vyjadril svo...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
18.04.2009

Milé deti! Pri detskej sv. omši sme trochu zablúdili do Vianoc. No spoločne sme prišli na to, že prežívame nie vianočné, ale veľkonočné obdobie. Tak ako počas Vianoc si pripomína...(celý článok)

Violette
10.04.2009

Štyridsať dní. Obdobie, počas ktorého sme bojovali sami so sebou, hľadali správnu cestu a učili sa obete pre iných, sa práve skončilo. Teraz prišlo vyvrcholenie celého nášho sn...(celý článok)

Jana Ptaková
10.04.2009

A to skutočne vo veľkom štýle. Na kvetnú nedeľu sa oslavy začali o 10h pri Saleziánskom stredisku v Sabinove palmovým sprievodom, a pokračovali vo farskom kostole mládežníckou sv....(celý článok)

Skupinka birmovancov
10.04.2009

Na všetkých úrovniach nášho života - v ekonomike, v politike, v rodine i v spoločenstve, prežívame svoje sklamania, smútky, ale aj skromné radosti, úspechy a nádeje. ...(celý článok)

Jerremy Riddle
10.04.2009

Poď a pozri
Poď a pozri kam Ho uložili
Niet Ho tu
Niet Ho tu, On je živý!

Rýchlo choď a povedz svetu:
Kristus, Pán, On je vzkriesený!
Moc Boha ...(celý článok)

Joe Difato (prevzaté zo Slovo medzi nami)
03.04.2009

Ježiš kedysi povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil“ (Lk 21, 34). Vy...(celý článok)

Juraj Vrábel
03.04.2009

25. marec 2009 sa zapíše do histórie našej farnosti. V ten deň sa po dvoch týždňoch uvažovania jej členov nad informáciami o možnostiach a variantoch nového organa znova zišla fa...(celý článok)

Ladislav Cichý, dekan
03.04.2009

Vo veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc jeho mesiášskym vstupom do Jeruzalema cez Poslednú večer...(celý článok)

mladí rodičia
03.04.2009

Tohtoročný pôst sa s manželkou modlíme krížové cesty doma, keďže pri dvoch malých deťoch je to v určených časoch komplikované dostať sa do kostola. Sme však nesmierne vďačn...(celý článok)

Angela Šauličová
03.04.2009

Krížová cesta – každý kresťan vie, že je to cesta utrpenia nášho Pána, ktorý sa obetoval za nás.

Aj my, chorí a postihnutí našej farnosti, sme sa mohli aktívne zúča...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
29.03.2009

Ubehlo to ako voda. Pôst, na ktorý sme sa tak úpenlivo pripravovali, sa blíži pomaly k svojmu záveru. Máme ešte zopár dní, aby sme sa na tie výnimočné dni pripravili. Kvetnou nedeľ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk