ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

webma(j)ster
09.07.2009

album : Púť - Lurdy 2009

adresa : http://farnostsabinov.sk/gallery/?id=54

...(celý článok)
Arcidiecézna charita v Košiciach
28.06.2009

Arcidiecézna charita v Košiciach príjme do pracovného pomeru zdravotnú sestru pre novovzniknutú ADOS – ku ( Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti) v Sabinove. Nástup je m...(celý článok)

28.06.2009

Milé deti :)

Saleziáni dona Bosca Vás pozývajú na  Saleziánsky prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.-14.8.2009. Cena tohto tábora je 15 eur.

Prihlásiť ...(celý článok)

z homílie košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča pri kňazskej vysviacke 20. 6. 2009
28.06.2009

Po Francúzskej revolúcii si Boh povolal za kňaza Jána Vianney, jednoduchého syna prostého sedliaka. Jeho cesta ku kňazstvu nebola ľahká a farnosť do ktorej ho poslal biskup bola maličk...(celý článok)

T.M.
28.06.2009

Pane náš, veľký si mocný si, všemohúci si, len Ty si hoden každej chvály...

Len Ty si hoden chvály za teplé slnko, mesiac, hviezdy jasné,

za spev vtákov i kvety kr...(celý článok)

28.06.2009

Premýšľali ste už niekedy o Petrovi ako o odporcovi na základe výhrady vo svedomí? Stal sa ním totiž vtedy, keď odmietol plniť nariadenie židovskej veľrady. Keď mu veľkňaz pripomenu...(celý článok)

z Dekrétu kongregácie pre klérus
28.06.2009

Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil mimoriadny Rok kňazov, ktorý začal  19. júna t.r., na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a bude trvať do 19. júna 2010. Na tento rok pripadne ...(celý článok)

Patrik Melkovič
28.06.2009

V sobotu 20. júna 2009 bol v Dóme sv. Alžbety v Košiciach spolu s ďalšími 12 diakonmi košickej arcidiecézy vysvätený za kňaza aj náš rodák PATRIK MELKOVIČ. Dnes v Sabinov...(celý článok)

21.06.2009

Všetkým školopovinným deťom ponúkame tieto letné podujatia:

30. 6. NOC NA FARE (rozlúčka so školským rokom)

Pozvané sú všetky deti, ktoré ukončili 1. ...(celý článok)

Juraj Vrábel
21.06.2009

Tento týždeň sa viac pootvorili dvere stavby nového hudobného nástroja v našom chráme. Bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve, v ktorej sa firma na výrobu organov Bies Poprad ...(celý článok)

21.06.2009

Sviatok má 18. júna. Žila okolo roku 620-640. Pôvod mena pochádza z Magdaly (lat., z Magdalena) alebo svetlo, pochodeň (gr., z Helena). Väčšinou sa zobrazuje s palmou.

Sv. Al...(celý článok)

21.06.2009

Členovia farskej charity týmto ďakujú rodičom prvoprijímajúcich detí za dary . Pomohli  2 rodinám vo veľkej núdzi. Zásoby potravín  z predchádzajúcich zbierok sa nám už minul...(celý článok)

T.M.
21.06.2009

Pane môj, ďakujem Ti, že si stvoril veľké svetlá – slnko, mesiac, hviezdy, ale nesmierne veľká vďaka Ti patrí za to, že si sa nám dal spoznať, ako pravé svetlo.

Ako sve...(celý článok)

Michal (www.horiaciker.sk - v sekcii E-poradna)
21.06.2009

Túžba po poznaní je spolu s túžbou po moci hlavným dôvodom, prečo sa ľudia odvracajú od Boha a otvárajú sa rôznym duchovným, okultným veciam. Dôležitým príkladom je strom pozna...(celý článok)

15.06.2009

Oznamujeme rodičom, že pripravujeme farský tábor pre deti od 6 do 14 rokov v Kopytovskej doline od 12. do 17. júla. Cena tábora je 50€. Peniaze spolu s prihláškami, ktoré nájdete pri ...(celý článok)

Margita Kiktavá
15.06.2009

Stojím (výstižnejšie povedané, v duchu kľačím) na Cova da Iria, bývalom rozsiahlom pozemku Luciiných rodičov. Tu kdesi sa Lucia s Hyacintou a Františkom hrali, tu „vynašli“, a...(celý článok)

Violette
15.06.2009

Kedysi dávno sa Boh rozhodol, že stvorí človeka. Vskutku odvážny a riskantný ťah, ak vezmeme do úvahy ľudskú prirodzenosť. Spočiatku to všetko vyzeralo ideálne. Človek a Bo...(celý článok)

15.06.2009

Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa a detský spevácky zbor Cantabile pozývajú rodičov, priateľov a známych na koncert pod názvom

Všetko, čo mám, dal mi P...(celý článok)

Hana Šimčíková
15.06.2009

Kam? Izrael-Egypt

Presnejšie: pobytovo-poznávací pútnický zájazd s pobytom pri Stredozemnom, Mŕtvom a Červenom mori – Sinaj v cene

Prečo? ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk