ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Maja Svatová
08.01.2011

Už mnoho rokov na prvý sviatok vianočný otvárajú ľudia v Orkucanoch svoje dvere koledníkom Dobrej Noviny, ktorí prichádzajú do rodín, aby ohlasovali radostnú zvesť o narodení Ježi...(celý článok)

Katarína Šimčíková, Ľudmila Hajduková
08.01.2011

Správa o činnosti za rok 2010

...(celý článok)
Jožka Urbanova
08.01.2011

Dna 26. decembra, na sviatok sv. Rodiny, bola v našom farskom kostole jasličková pobožnosť, ktorej sa mnohé rodiny zúčastnili zo svojimi deťmi. Niektoré aj vinšovali a spievali Ježiš...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
08.01.2011

Prázdniny sa skončili a my sa môžeme začať znovu stretávať na detských svätých omšiach. Postupne sme doteraz prechádzali liturgickým obdobím roka a cez Advent i počas Vianoc sme s...(celý článok)

Eva Voskárová
01.01.2011

Pri jasličkách Božieho Syna, kde Slovo sa stalo Telom, prosím Pána: Pane, Ty jediný poznáš ľudské vnútro i vývoj, ktorým sa uberá ľudstvo. Ty vieš, čo najviac potrebujeme i čo n...(celý článok)

Jana Ptaková
01.01.2011

Dobrá novina je kolednícka akcia slovenských detí, ktoré počas vianočných sviatkov ohlasujú narodenie Pána a zároveň pomáhajú zlepšovať životné podmienky v afrických krajinách...(celý článok)

01.01.2011

Príprava na krst

...(celý článok)
mladí zo saleziánskeho strediska
01.01.2011

Dňa 29. decembra sa v saleziánskom stredisku Panny Márie Pomocnice uskutočnil v poradí už ôsmy ročník hokejbalového turnaja SALIK PUK. Tohto roku sa turnaja zúčastnilo šesť družsti...(celý článok)

01.01.2011

Spevácky zbor z Jakubovian a komorná skupina z Hervartova Vás srdečne pozývajú na Vianočný koncert dňa 6. januára 2011 o 16.00 hod. v kultúrnom dome v Jakubovanoch.

Srdečn...(celý článok)

24.12.2010

Vianočné slovo

...(celý článok)
Juraj Hudák
24.12.2010

Mladí zo saleziánskeho strediska Márie Pomocnice pozývajú všetkých športových nadšencov na 8. ročník hokejbalového turnaja SALIK PUK, ktorý sa uskutoční v dňoch 29. - 30. decembr...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
24.12.2010

Nachádzame sa v čase, keď Boh nerobí konkurz na Božiu matku, robí konkurz na svojich synov a dcéry, aby sa slobodne rozhodli pre neho, ako to urobila Panna Mária. Želám Vám, aby ste v ...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
18.12.2010

Na prvý pohľad možno zvláštny názov označuje významnú súčasť predvianočných dní. Už od raných storočí kresťanstva (6. – 8. stor.) sú dni od 17. do 24. decembra v liturgii a...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
18.12.2010

Už niekoľko týždňov upratujeme dom našej farnosti, upratujeme aj v našom srdci a zbavujeme sa toho, čo by nám mohlo brániť v prijatí Ježiška do nášho srdca. Zbavujeme sa rôznych ...(celý článok)

Jozef Kovalík
18.12.2010

Advent je radostné očakávanie príchodu Ježiša Krista. Má niekoľko úrovní:

HISTORICKÝ ADVENT...(celý článok)

Ing. Andrej Ungvarský (upravené podľa: spravodaj č. 2, apríl 2004)
11.12.2010

Už niekoľko rokov štatistiky konštatujú zvýšenú rozvodovosť a čísla sú alarmujúce. Takmer každé druhé uzavreté manželstvo sa ukončí rozvodom. Učitelia sa sťažujú na žiako...(celý článok)

Lucia Kužmová
11.12.2010

Počas víkendu 26.-28.11.2010 sa mladí z rôznych farností našej arcidiecézy stretlo na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach na Fóre mladých. Hneď po registrácii, ubytovaní a...(celý článok)

Eva Burgrová
11.12.2010

Chcem sa ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do farskej fotosúťaže. Všetci ste nám ukázali, že sa dá pozerať na svet okolo nás aj inak – vnímavejšie. Ako možno viet...(celý článok)

Tomáš Záleta, CZŠ 6.ročník
11.12.2010
Boh stvoril prírodu,
Boh nám dal rodinu.
Boh nám dal život
...(celý článok)
Jozef Kovalík, CZŠ
11.12.2010

My, skôr narodení, sme často kritickí na adresu mládeže. Svoje zážitky, skúsenosti či problémy s mladými zvykneme končiť povzdychom: „Ach, tá dnešná mládež...“ Myslím, ž...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk