ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
CZŠ
05.02.2011

Náš farebný deň nastal 28.1.2011, teda v deň odovzdávania polročných vysvedčení. Táto skutočnosť sa podpísala asi aj pod vlastný výber farieb, ...(celý článok)

CZŠ
05.02.2011

Stali sa nimi naši chlapci v basketbale. V okresnom finále 27.1.2011 najprv vyhrali nad rovesníkmi z Pečovskej Novej Vsi a v boji o konečné 1. Miesto zvíťazili...(celý článok)

diakon Miro
05.02.2011

V stredu (9.2.) o 17.00 hod. bude stretnutie miništrantov vo fare. Ide o pravidelné stretnutia, ktorých cieľom je formovať mladých chlapcov k spoločenstvu (k priateľstvám), službe, zodp...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
05.02.2011

Milé deti, Vianoce sú už síce dávno za nami, no my sa môžeme znovu na chvíľku práve prostredníctvom sviatku Obetovania Pána vrátiť a prežívať znovu s Ježišom jeho detstvo a uda...(celý článok)

kaplán Matúš
29.01.2011

Milí mladí priatelia, už pred nejakým časom sme vám dávali do pozornosti vám iste nie neznámu vec. Tohto roku v auguste sa už po dvanástykrát od roku 1985 zídu mladí katolíci z celého celučičkého sveta na jednom mieste, aby sa stretli navzájom, aby sa stretli spoločne so Svätým otcom, ...(celý článok)

Juraj Vrábel
29.01.2011

Hneď na začiatku musím povedať, že písať o takom veľkom človekovi, ako bol pápež Ján Pavol II., je veľmi náročné a v podstate sa ani úplne vystihnúť nedá. Najviac a najl...(celý článok)

Eva Voskárová
29.01.2011

„Nespokojná je moja duša, kým nespočinie v Tebe, Bože.“

Tieto slová vyslovil sv. Augustín - veľký hľadač Pravdy a za ním mnoho iných hľadajúcich. ...(celý článok)

Ladislav Cichý
22.01.2011

Drahí veriaci, diecézny ROK SV. ONDREJA vyhlásil náš o. arcib. Bernard Bober s hlavným cieľom, ktorým je duchovná obnova našej arcidiecézy, čomu zodpovedajú témy aj materiály, ktor...(celý článok)

Spracoval Juraj Vrábel
22.01.2011

Po smrti ctihodného božieho služobníka Jána Pavla II. (vlastným menom Karol Wojtyla) zhromaždené zástupy na vatikánskom námestí spontánne prevolávali „Santo subito“...(celý článok)

Silvia Rusnáková
22.01.2011

6.1.2011 sa konal prvý vianočný koncert speváckeho zboru Maranatha z Jakubovian, na ktorom sme privítali aj hostí zo speváckeho zboru Efatha z Hervartova. Naša premiéra bola...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
22.01.2011

Milé deti, Boh nás vidí stále. Vidí, či konáme dobro, alebo či konáme zlo. Vidí nás, aj keď nás nevidí nikto a my konáme v skrytosti. Často sme dobrí, poslušní, milosrdní, lá...(celý článok)

Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
15.01.2011

Drahí, ako je nám všetkým známe, vyhlásenie Roka sv. Ondreja, ktorý sme pred časom začali, nemá iný význam ako ten, ktorý v sebe ukrýva jeho podnadpis: duchovná obnova našej arcid...(celý článok)

Iveta Šoltysová
15.01.2011

Vždy po koledovaní už niekoľko rokov organizujeme pre deti a rodičov Kolednícky ples. Tento rok sme sa spolu s animátormi rozhodli usporiadať niečo trochu iné – karneval. Táto akcia ...(celý článok)

CZŠ sv. Jána Krstiteľa
15.01.2011

Počuli ste už slovo cinquain? Je to päťriadková báseň s presným počtom slov a slovných druhov v riadku. Takto vytvorili cinquain naši šiestaci:...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
15.01.2011

Často máte aj vy, deti, pred sebou galériu rôznych ľudí – športovcov, hercov, spevákov ..., ktorým by ste sa chceli podobať. Chceli by ste byť ako oni. Úspešní, mať nejaký talen...(celý článok)

15.01.2011

Saleziánska rodina vás pozýva od 22. januára vždy o 18:15 hod. pred večernou sv. omšou spoločne sa pripraviť deviatnikom na sviatok sv. Jána Bosca. Srdečne ste pozvaní stráviť štvr...(celý článok)

Iveta Šoltysová
08.01.2011

Do koledovania s Dobrou Novinou sme sa tento rok zapojili už po desiatykrát. 36 malých koledníkov so 16 sprevádzajúcimi osobami sa v sobotu 25.12. vydalo smelo (aj napriek nepriazni počasi...(celý článok)

Maja Svatová
08.01.2011

Už mnoho rokov na prvý sviatok vianočný otvárajú ľudia v Orkucanoch svoje dvere koledníkom Dobrej Noviny, ktorí prichádzajú do rodín, aby ohlasovali radostnú zvesť o narodení Ježi...(celý článok)

Katarína Šimčíková, Ľudmila Hajduková
08.01.2011

Správa o činnosti za rok 2010

...(celý článok)
Jožka Urbanova
08.01.2011

Dna 26. decembra, na sviatok sv. Rodiny, bola v našom farskom kostole jasličková pobožnosť, ktorej sa mnohé rodiny zúčastnili zo svojimi deťmi. Niektoré aj vinšovali a spievali Ježiš...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk