ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Juraj Vrábel
22.02.2009

Po vyhlásení prázdnin od finančných zbierok sa stretli na fare p. dekan a ekonomická farská rada. Cieľom stretnutia bolo porozmýšľať o ďalšom zveľadení našich chrámov. Na moju v...(celý článok)

Patricia Kravcová
22.02.2009

Dňa 14. februára 2009 sa v našej farnosti v popoludňajších hodinách uskutočnili voľby hlavnej horliteľky ružencového bratstva. Po úvodnej modlitbe, ktorou bol desiatok sv. ruženca „...(celý článok)

Eva Burgrová
14.02.2009

Chcela by som pripomenúť a priblížiť jedného veľmi významného človeka slovenského národa, o ktorom by sme mohli vedieť trošku viac. Myslím, že málokto z nás vie, kto sa skrýva ...(celý článok)

Anežka a Zuzka
14.02.2009

Minulý rok nás chytili za srdce saleziánske misie a ešte nás to neomrzelo... Voláme sa Anežka a Zuzka a sme misijné dobrovoľníčky. Aj tento rok sa pripravujeme na misie na Ukrajine. M...(celý článok)

Ferdo Kubík, SDB
14.02.2009

Aké nástrahy sa jej stavajú do cesty, pred čím sa musí vystríhať, aby sa nezamotala do falošných ponúk dnešného sveta? To sú otázky, ktoré chceme položiť profesorovi A. Zwolińsk...(celý článok)

14.02.2009

Pozývame všetky deti aj s ich rodičmi na pravú fašiangovú veselicu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 22.2.2009 v CZŠ sv. Jána Krstiteľa od 15:00 hod. Deti nech prídu oblečené v karn...(celý článok)

Ľ. Hajduková a V. Melkovičová
14.02.2009

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2007 18 178,50 Sk

Príjem od darcov 22 550,00 Sk

Výdaj na akcie FCH a pomoc rodinám 29 242,00 Sk

Zostatok k 31. 12. 20...(celý článok)

Ján Stanko, kaplán
14.02.2009

Na detskej sv. omši sme počuli o tom, ako sa sv. Pavol so Sílasom dostali do väzenia, kde sa v noci modlili a spievali Bohu chválospevy. Ostatní väzni ich pri tom počúvali. Dokázali ...(celý článok)

08.02.2009

Zápis žiakov do 0. až 5. ročníka Súkromnej základnej školy pre šk. rok 2009/2010 pokračuje. Rodičia môžu zapísať svoje dieťa, aj keď je už zapísané na inej škole (nie je to zá...(celý článok)

Rudo Dačo
08.02.2009

Tohtoročné oslavy sviatku sv. Jána Bosca, zakladateľa rehole saleziánov, trvali v Sabinove naozaj tri dni. Začali sme v piatok mládežníckou sv. omšou, ktorú s nami slúžil don Fekete...(celý článok)

otec Andrzej, otec Tomáš, OMI a celé katolícke spoločenstvo z Ašchabadu
08.02.2009

Vážený pán dekan! Milovaní bratia a sestry, katolíci na Slovensku!

Z celého srdca vám ďakujeme, že k nám mohli prísť Katarína a Hana. Bolo to možné vďaka vašej modlitb...(celý článok)

Margita Kiktavá
08.02.2009

Závidela som žiakom, ktorí mali na polročnom vysvedčení „čisté“.

Po preštudovaní hodnotenia Ježiška, vo farskom liste, som kľudná. Musím sa ale „pochváliť“, že z...(celý článok)

Veronika Zvijáková
30.01.2009

Jubilejný Rok sv. Pavla sa slávi pri príležitosti dvetisíceho výročia jeho narodenia a je príležitosťou oboznámiť sa s jeho učením, životom i misijnými cestami. Tento apoštol n...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
30.01.2009

Milé deti. Prvé čítanie nám priblížilo situáciu v ktorej sa ocitol Pavol a Barnabáš. Pavol, ktorý sa pripravuje na ďalšiu misijnú cestu nechce zo sebou zobrať Jána Mareka, ktor...(celý článok)

30.01.2009
  • bohuznámy na kostol 1000,- Sk
  • bohuznámy na kostol 1000,- Sk
  • z pohrebu + J. Danka 1000,- Sk
  • bohuznámy na kostol 25000,- Sk
  • <...(celý článok)
Matej Hrebík
30.01.2009

Určite ste si ich všimli. Muži, otcovia rodín, ktorých poznáte z bežného života či farských sv. omší. Vídate ich v bežných situáciách a dnes pred vami stoja v službe. V slu...(celý článok)

25.01.2009

Noe sa občas opil do nemoty.
Abrahám bol príliš starý.
Sára bola neplodná.
Izák bol prehnane dôverčivý.

Jakub bol úskočný.
Lea bola ošklivá. ...(celý článok)

Ján Stanko, kaplán
25.01.2009

Milé deti. Pri detskej sv. omši sme počuli o tom ako Pán Ježiš uzdravuje ľudí, ktorí k nemu prichádzajú. Hľadajú u neho pomoc i povzbudenie. I my sme častokrát svedkami toho, že ľ...(celý článok)

Terézia Ondrejová
25.01.2009

8.1 - 11.1.2009 sme prežívali krásne chvíle pod vedením p. Františka Tyrola, OP (dominikáni).

Viedol nás k tomu, ako pestovať svoj vzťah s Bohom, aby sme neboli duchovne mŕtvi...(celý článok)

T.M.
25.01.2009

Všemohúci a večný Bože, nesúď nás, nemaj nám to za zle, že naše slová modlitby sú veľakrát prázdne a nevychádzajú z našich sŕdc, iba sucho ich vyslovujú naše pery. Preto Ťa...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk