ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Skupinka birmovancov
10.04.2009

Na všetkých úrovniach nášho života - v ekonomike, v politike, v rodine i v spoločenstve, prežívame svoje sklamania, smútky, ale aj skromné radosti, úspechy a nádeje. ...(celý článok)

Jerremy Riddle
10.04.2009

Poď a pozri
Poď a pozri kam Ho uložili
Niet Ho tu
Niet Ho tu, On je živý!

Rýchlo choď a povedz svetu:
Kristus, Pán, On je vzkriesený!
Moc Boha ...(celý článok)

Joe Difato (prevzaté zo Slovo medzi nami)
03.04.2009

Ježiš kedysi povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil“ (Lk 21, 34). Vy...(celý článok)

Juraj Vrábel
03.04.2009

25. marec 2009 sa zapíše do histórie našej farnosti. V ten deň sa po dvoch týždňoch uvažovania jej členov nad informáciami o možnostiach a variantoch nového organa znova zišla fa...(celý článok)

Ladislav Cichý, dekan
03.04.2009

Vo veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc jeho mesiášskym vstupom do Jeruzalema cez Poslednú večer...(celý článok)

mladí rodičia
03.04.2009

Tohtoročný pôst sa s manželkou modlíme krížové cesty doma, keďže pri dvoch malých deťoch je to v určených časoch komplikované dostať sa do kostola. Sme však nesmierne vďačn...(celý článok)

Angela Šauličová
03.04.2009

Krížová cesta – každý kresťan vie, že je to cesta utrpenia nášho Pána, ktorý sa obetoval za nás.

Aj my, chorí a postihnutí našej farnosti, sme sa mohli aktívne zúča...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
29.03.2009

Ubehlo to ako voda. Pôst, na ktorý sme sa tak úpenlivo pripravovali, sa blíži pomaly k svojmu záveru. Máme ešte zopár dní, aby sme sa na tie výnimočné dni pripravili. Kvetnou nedeľ...(celý článok)

Podľa Anthonyho Blooma
29.03.2009

Pokánie nemožno zamieňať s ľútosťou. Nespočíva totiž v tom, že sa cítime veľmi smutne, pretože sa nám v minulosti niečo nepodarilo alebo nesplnilo...

Pokánie je aktív...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
29.03.2009

Nebeský Otec už v raji prisľúbil Mesiáša. Pri sv. omši sme si hovorili o tom, že pozval k spolupráci človeka - Pannu Máriu. Jej úloha bola iste veľká. No ani to naše pozvanie k...(celý článok)

K. Šimčíková a Ľ. Hajduková
29.03.2009

Si postihnuté dieťa, ktoré hľadá kamarátov?

Je Ti doma smutno?

Rád kreslíš, maľuješ, tancuješ, hráš sa?

Chceš nájsť svojho anjelika?


...(celý článok)

29.03.2009

Ešte nik na svete neľutoval, že bol vždy a všade ku každému láskavý,

že priateľov miloval a nepriateľom odpúšťal,

že najprv dlho premýšľal a len potom ...(celý článok)

Podľa Gerharda Krolla
29.03.2009

Za všetkými farizejskými snahami bola hlboká náboženská odhodlanosť plniť vôľu Božiu. Keďže sa mnohé predpisy Zákona dali s vtedajším „novodobým“ životom len ťažko zladi...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
29.03.2009

Drahí mladí priatelia!

Už o pár dní sa spoločne ponoríme do slávenia tajomstiev Veľkej noci, kedy si pripomíname utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Kr...(celý článok)

Mgr. Juliana Ďuricová
21.03.2009

Od 15.3.2009 je v priestoroch Charitatívno-sociálneho centra na Farskom úrade v Sabinove k dispozícii sociálne poradenstvo. Má za úlohu zistiť rozsah a charakter sociálnej núdze, pr...(celý článok)

Violette
21.03.2009

V poslednej dobe ma zarazilo zopár skutočností. Jednou z nich bol môj smutný objav spred pár mesiacov. Totiž na jednej z katedier mojej školy, konkrétne na katedre biológie, majú zbie...(celý článok)

Marián Kováčik
21.03.2009

Sväté Písmo hovorí: „Boh má istotne dokonalý plán aj pre tvoj život, plán, ktorý urobil ešte pred tvojím narodením“ (Ž 139). Objavovať ho neznamená, že sa ho budeme snažiť ...(celý článok)

21.03.2009

O čom píšu dnešné noviny? O vojnách a povstaniach? O vraždách a prepadnutiach? O sobášoch, rozvodoch a opätovných sobášoch celebrít? A čo takto pre zmenu jedna dobrá sprá...(celý článok)

Milan Supek, kalplán
21.03.2009

Všetkých mladých našej farnosti pozývame osláviť 24. svetový deň mládeže na Kvetnú nedeľu pri sv. omši o 10.30 hod. Súčasťou tejto slávnosti bude palmový sprievod, ktorý za...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
21.03.2009

Na detskej sv. omši sme sa spoločne zamýšľali nad druhým skutkom, ku ktorému nás Cirkev pozýva počas pôstu, a to je modlitba. Tak ako denne komunikujeme osobne s kamarátmi či cez t...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk