ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pozvánka na rodičovské večery
autor:   Saleziánska rodina
pridané :  19.09.2015 20:19

Dávame do pozornosti kurz pre rodičov detí do 10 rokov. Ide o 5 stretnutí navrhnutých tak, aby pomohli rodičom a pestúnom detí a tým, čo ešte len budú rodičmi, vystrojiť deti do života prostredníctvom: budovania pevných základov, napĺňania potrieb našich detí, stanovenia hraníc, učenia detí zdravým vzťahom a zameraním sa na dlhodobý cieľ. Ideálne je, ak kurz navštevujú obidvaja rodičia, no na rozdiel od manželských večerov, je možné, aby na stretnutia chodil rodič sám. Ak vychodávate deti sám/sama, ste takisto vítaný/á. Stretnutia by prebiehali podľa dohody. V prípade záujmu môžete písať na e-mailovú adresu: majka.kropilakova@gmail.com, prípadne telefonovať na t. č. 0908 987 890. Kurz sa uskutoční vtedy, ak sa prihlási cca 10 ľudí.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk