ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Farské informácie k pandémii – od 16. novembra 2020
autor:  
pridané :  15.11.2020 14:45

Od pondelka 16.11.2020 sa môže na sv. omši zúčastniť toľko veriacich, koľko je polovica počtu miest na sedenie, pričom sedenie je šachovnicové (alebo v každom druhom rade), v našom farskom kostole sa takto môže zúčastniť 160 veriacich – na sv. omše v Sabinove je potrebné sa nahlásiť cez farskú internetovú stránku farnostsabinov.sk:

Nahlásenie na účasť na sv. omši

Šachovnicové sedenie znamená: veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky tak, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.
Prosím rešpektujte, že sedenie pre osoby zo spoločnej domácnosti bude vo farskom kostole možné iba vo svätyni na každej druhej detskej lavičke, alebo v bočných lodiach. Vo „veľkých“ laviciach v lodi kostola bude sedenie len šachovnicovo a na stoličkách individuálne. Tým chceme zabezpečiť miesto pre čo najviac veriacich a zároveň dodržiavanie hygienických podmienok.

Kostol sa bude otvárať 15 minút pred sv. omšou.

Pri vstupe bude služba, ktorú je potrebné rešpektovať.

Pri návšteve kostola dodržujte všetky platné epidemiologické a hygienické nariadenia: hlavne rúška a dezinfekcia rúk.

Stále platí, že veriaci sú dišpenzovaní od fyzickej účasti na nedeľnej sv. omši. Seniorom, chronicky chorým, a pre všetky rizikové skupiny odporúčame, aby s návštevami bohoslužieb ešte počkali.

Spovedná služba pondelok – piatok: 16.00 – 18.00 hod.

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. V ktoré dni ich veriaci chcú získať, si môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. (podľa TK KBS)

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk