ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Novéna pred Sviatkom Božieho milosrdenstva
autor:  
pridané :  31.03.2012 21:18

Zo zjavení Pána Ježiša sv. sestre Faustíne vieme o Ježišovej túžbe, aby Druhá veľkonočná nedeľa bola Sviatkom Božieho milosrdenstva. Zároveň v jej Denníčku (bod 1209) čítame, ako jej Pán Ježiš hovorí: „Túžim, aby si počas týchto deviatich dní (pred Sviatkom Božieho milosrdenstva) privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu, úľavu a všetky milosti, ktoré budú potrebovať v ťažkostiach života, a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu môjho Otca.“

Preto vás pozývame na spoločnú modlitbu Novény pred Sviatkom Božieho milosrdenstva v našej farnosti takto:

1. a 2. deň – Veľký piatok, Biela sobota (5.4. a 6.4.) po Ranných chválach

3. deň – Veľkonočná nedeľa (8.4.) popoludní 14.45 hod. (pred Vešperami a procesiou)

4. deň – Veľkonočný pondelok (9.4.) 8.45 hod. (pred sv. omšou)

5. až 9. deň – utorok až sobota (10.4. – 14.4.) 18.15 hod. (pred večernou sv. omšou)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk