ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Nová Farská ekonomická rada
autor:   Ladislav Cichý
pridané :  25.03.2012 07:29

Vo februári sme zbierali vaše návrhy na nových členov Farskej ekonomickej rady – kurátorov. Po zrátaní hlasov som, na základe platných stanov pre FER v našej arcidiecéze, oslovil navrhnutých kandidátov s otázkou, či budú ochotní prevziať túto službu vo farnosti. Postupne, od tých čo dostali najviac hlasov, som rozprával s navrhovanými, ale niektorí doterajší kurátori chceli skončiť a niektorí z nových zas nemôžu pre rôzne dôvody súhlasiť s menovaním. Požadovaný počet sa podarilo naplniť, pričom po skúsenostiach som sa rozhodol, že v Sabinove bude stačiť sedem kurátorov a na filiálkach sa osvedčilo po troch.

Novú Farskú ekonomickú radu teda budú tvoriť títo kurátori v Sabinove a v kostolných radách na filiálkach v Jakubovanoch a Orkucanoch:

Sabinov: Ľubomír Mihok
Mária Nováková
Ján Zviják
Ján Dobrovič
Miroslav Kovalík
Anton Ružbarský
Martin Matuš
Jakubovany: Jozef Revák ml.
Vladimír Vojtko
Jaroslav Tall
Orkucany: Vincent Palenčár
Imrich Svat
Ján Tkáčik

Po dohode pri niektorej sv. omši títo členovia novej FER zložia v prítomnosti farára sľub, že budú zverenú službu vykonávať svedomite, zodpovedne, v jednote so svojím farárom a podľa noriem katolíckej Cirkvi.

Všetkým doterajším kurátorom chcem vysloviť v mene celej farnosti poďakovanie za ich doterajšiu službu, ochotu a čas. Zároveň prosím o modlitby za všetkých členov novej FER.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk