ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Modlitby matiek
autor:   Milka Mišenčíková
pridané :  10.03.2012 21:24

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ Mt 11, 28

Modlitby matiek sa začali v roku 1995 v Anglicku. Dve staré mamy pocítili túžbu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Modlitbou spoznali, že P. Ježiš chce, aby matky odovzdávali svoje deti do Jeho rúk, aby On mohol konať v ich životoch a odstránil tak bolesti matiek. Ked sa matky naučia dôverovať jedna druhej cez modlitbu a zdieľanie, ich bremeno sa stane ľahším.

Že je to skutočne tak, môžeme dosvedčiť svojím svedectvom aj my, mamky, ktoré sa už tretí rok modlíme modlitby matiek. Stretávame sa každý utorok o 19.30 hod. po sv. omši v saleziánskom stredisku v Sabinove. V modlitbe prosíme Pána za naše deti, prosíme o ochranu, usmerňovanie, vľúdnosť a láskavosť. Ďakujeme za dar materstva.

Pozývame všetky mamky z našej farnosti, ktoré chcú prosiť Pána, aby ochraňoval ich deti, nech sa pridajú k našim modlitbám. Každú jednu prijmeme medzi seba s otvorenou náručou a láskavým srdcom. Viac informácií sa dozviete aj na modlitbymatiek@yahoo.com

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk