ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Ľuboš Juraško, kaplán
pridané :  17.01.2015 21:32

Milí pútnici!

Po minulotýždňovej návšteve mestečka ............ (doplň) sme sa tento týždeň plavili s Ježišom na vlnách .................. jazera (doplň). Aká pohroma zastihla Ježiša s učeníkmi na loďke? Čo urobil Pán Ježiš, keď videl, ako sa učeníci boja?

Pán Ježiš sa pýta učeníkov: ,, Kde je vaša viera?“ Tú istú otázku by mohol položiť aj nám, deti. Podľa príbehu o kvietku v kvetináči si sami môžeme zodpovedať, či sa starám o svoju kvetinku viery. Pamätáš sa ešte, ako sa o ňu máme starať?

Skús nasledujúci týždeň nezabúdať na tieto prostriedky našej starostlivosti o kvetinku viery.

Požehnaný týždeň praje kaplán Ľuboš a vaši animátori.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk