ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Výberové konania na funkciu RIADITEĽA cirkevných škôl a CVČ v arcidiecéze
autor:  
pridané :  19.03.2017 01:59

J. E. Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita Košickej arcidiecézy, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Demetra v Ražňanoch.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba zaslať doporučenou poštou (rozhodujúci je dátum podania na pošte) alebo priniesť osobne s označením „Výberové konanie, názov školy“ do 5. apríla 2017 na adresu: Arcibiskupský školský úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice.

Požadované kvalifikačné predpoklady, požiadavky a doklady, potrebné k prihláseniu sa do výberového konania, nájdete na diecéznej stránke: http://www.ke-arcidieceza.sk/

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk