ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Kajúca tryzna v Sabinove
autor:   Zuzana Matisovská
pridané :  03.06.2017 23:35

V nedeľu 21.5.2017 sa pri príležitosti 75. výročia transportu židovských rodín zo Sabinova uskutočnila v MsKS kajúca tryzna za obete holokaustu v čase 2. svetovej vojny. Tomuto stretnutiu predchádzalo dlhé obdobie prípravy, počas ktorého sa mnohí z vás pridali k modlitbám a pôstom na tento úmysel a zúčastnili sa stretnutí, kde sme spoločne hovorili o bolestnej skúsenosti židov žijúcich v našom meste a o potrebe zmierenia. Cieľom stretnutia bolo vyjadrenie ľútosti a pokánia voči Bohu a prítomným zástupcom židovského národa zo strany obyvateľov mesta, jeho verejných predstaviteľov a zástupcov cirkví, ktoré v meste pôsobia.

Po tom, čo primátor mesta a zástupcovia rimskokatolíckej, greckokatolíckej, evanjelickej, pravoslávnej a apoštolskej cirkvi predniesli slová ospravedlnenia, zaznelo trúbenie na šofar – baraní roh, ktorým sa v minulosti zvolával ľud k pokániu. Následne všetci zhromaždení spoločne vyslovili slová ľútosti nad každým utrpením, ktoré svojím konaním, antisemitizmom, ale aj pasivitou spôsobili Židom ich predkovia a ľudia žijúci v meste. Ako symbol spomienky na konkrétne deportované židovské rodiny zapálili rodiny zo Sabinova sedem sviečok na menore a priniesli biele kamienky, ktoré židia tradične prinášajú na hroby blízkych ako znak trvalosti a večnosti ich duše a dobrých skutkov. Tieto kamene boli v utorok zanesené na židovský cintorín.

Odpoveďou zo strany zástupcov židovskej komunity bolo Áronovské požehnanie, ktoré mestu Sabinov a všetkým jeho obyvateľom udelil rabín Miša Kapustin. Týmito slovami Boh v Dt 6, 23 − 27 prikazuje Áronovi a jeho synom žehnať Izraelitov a sľubuje, že skrze neho vyleje na nich svoju prítomnosť a milosť. Takto žehná kňaz ľuďom pri židovských bohoslužbách, ale aj rodičia svojim deťom na sviatok Jóm kipur – Deň zmierenia. Tento krok nebol niečím samozrejmým, preto plne vyjadroval prijatie vysloveného ospravedlnenia a opätovanie túžby po zmierení. Spoločne sme sa tak postavili pred „Boha Abraháma, Izáka a Jakuba“ (Ex 3, 6) a otvorili sa pre hojnosť milosti a budúcnosť, ktorú prisľúbil a ktorú je pripravený dať (Jer 29, 11). Dali sme najavo, že už nechceme stavať múr medzi sebou navzájom ani medzi nami a Božou dobrotou a urobíme všetko preto, aby sa nielen neopakovali hrôzy minulosti, ale aby nenávisť a odsúdenie nemali v našich srdciach žiadny priestor.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy kajúcej tryzny a prejavili ochotu a otvorenosť spolupracovať. Veríme, že Boh to všetko prijme a hojne rozmnoží.

Akékoľvek vaše svedectvá, alebo jednoduché podelenie sa budeme čakať na e-mailovej adrese: domjudov@gmail.com.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk