ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Vianočné zamyslenie...
autor:  
pridané :  25.12.2008 13:29

Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Pána a v ňom všetkých ľudí - v ten deň sú Vianoce.

Keď máš snahu podať ruku tomu, kto ťa urazil - vtedy sú Vianoce.

Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, porozumenie - začínajú Vianoce.

Kedykoľvek máš snahu druhého ospravedlniť - vtedy sú na pochode Vianoce.

Keď dokážeš zabúdať na seba a myslieť viac na druhých - sláviš Vianoce.

Keď si nájdeš čas vypočuť druhých - sláviš Vianoce.

Keď uľahčíš námahu blížnemu, venuješ mu pozornosť - teš sa, máš v duši Vianoce.

Kedykoľvek vypočuješ zavolanie Pána, ktorý potrebuje tvoju pomoc v trpiacich, chorých a opustených - potom jasaj od radosti, lebo už žiješ Vianoce.

Keď sa včas spamätávaš, aby si zadržal nevľúdne slovo, nepriaznivú poznámku - ďakuj za Vianoce vo svojom srdci.

Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru - nájdeš Dieťa zavinuté do plienok a jeho Matku - prežívaš s nimi Vianoce.

Keď povieš Pánovi ochotné a veľkodušné ÁNO, vtedy strhávaš nebo na zem a najúčinnejšie pracuješ, aby nastali na celom svete Vianoce.

Keď svojím životom, svojimi skutkami, spievaš „Sláva Bohu na výsostiach“, vtedy trvajú v tvojom srdci Vianoce.

Ak si však voči tomuto svetu ľahostajný a myslíš len na svoje záujmy, Vianoce od teba odišli, nie je miesta pre Ježiša, nenarodí sa v ňom.

Mária a Jozef musia hľadať miesto inde, ale kde...?

„Nebojme sa žiť sny, o ktorých v dušiach snívame, pretože na svet prichádza Ten, ktorý nám pomôže vstať, ak pri žití svojich snov padneme k zemi.“ Krásne Vianoce.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk