ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zmysel našej životnej púte
autor:   Margita Pállová
pridané :  14.01.2017 19:36

Všetci ľudia na svete sme pútnikmi. Nosíme Krista vo svojom srdci, lebo sme veriaci a prijali sme Ho, bez Neho sme blúdiaci. Izraelský národ putoval s archou po púšti, Ježiš putoval ešte pred narodením, potom s rodinou cez púšť do Egypta.

Mária sa tiež vybrala na cestu. Stretnutie s Bohom ju naplnilo radosťou, ktorú chcela odovzdať iným. Mária svoje dieťa darovala ľudstvu. Aj my máme svoje deti vychovať a darovať svetu. Mária sa zapojila do dejín ľudstva. Tajomstvo Božie ani ona nechápala, ale uverila. Ani my nepochopíme všetko v tomto svete.

Pre človeka, ktorý má svoju vlastnú životnú púť každý jednotlivo, je dôležité držať sa Kristovho učenia. Najmä v súčasnej dobe treba pomáhať ťažko skúšaným, chudobným a utečencom. Treba podporiť prenasledovaných kresťanov – materiálne i modlitbou.

Veľký dôraz by sme mali klásť na dôležitosť odpúšťania a zmierenia a sami ho uskutočňovať v medziľudských vzťahoch. Ak budeme milosrdní my k iným, milosrdenstvo bude dané aj nám.

Mali by sme obetovať celý svoj deň, svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s Ježišom Kristom, ktorý sa nebeskému otcovi stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Aby sme mali múdrosť rozoznať pravdu od nepravdy. Vieru v konečné víťazstvo pravdy. Ochotu podľa poznanej pravdy žiť. Odvahu stať sa novým človekom. Chuť do nového života. Schopnosť radovať sa zo života. Nádej, že sa to všetko naplní v novom živote. Lásku, lebo bez lásky by to bolo všetko nezmyselné.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk