ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na pondelok 23.3.2020
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  23.03.2020 08:48

V dnešnom evanjeliu sa Ježiš ocitá v Káne Galilejskej, kde pred istým časom urobil zázrak na svadbe. Dnes za ním prichádza kráľovský úradník z Kafarnaumu a prosí, aby mu uzdravil syna. Tento úradník si v podstate vykonal púť k Ježišovi, pretože musel prejsť cca 25-30 km a prekonať približne 600 výškových metrov. Musel sa zaprieť, obetovať časť svojho pohodlia. No všetko jeho úsilie stálo nakoniec za to, pretože sa stretol s Ježišom a ten mu na diaľku uzdravil syna. Púte sú nám Slovákom blízke, aj keď si od nás vyžadujú istú dávku sebazáporu (vyštverať sa napr. na Levočskú horu dá zabrať, ani cestovať dopravou niekoľko hodín nie je nič príjemné). Veľmi radi však putujeme na rôzne miesta, blízke či vzdialené, či už sami alebo s našimi rodinami – do Levoče, Gaboltova, Šaštína, Krakova, Fatimy, Sv. zeme... Všetky tieto púte majú vždy rovnaký cieľ – stretnúť sa s Bohom, odniesť si nejaký duchovný zážitok, povzbudenie do života. Momentálne však nemôžeme putovať takmer nikde... V našej súčasnej situácii sa začíname podobať na mníchov a mníšky zavretých za kláštorné steny, pozbavených možnosti cestovať. Nie sú však oni tí, ktorí sa vyznačujú najhlbším duchovným životom? Je to preto lebo existuje miesto, na ktoré môžeme putovať vždy a ktoré nám nemôže nikto a nič nikdy zobrať. Tým miestom je naša duša. V nej sa môžeme vždy stretnúť s našim Stvoriteľom bez ohľadu na to, kde sa nachádzame. No púť na toto miesto v našom vnútri je asi najnáročnejšia spomedzi všetkých pútí, pretože sa deje v tichu. A dosiahnuť ticho (nielen to vonkajšie ale vnútorné) si od nás vyžaduje veľa sebazáporu. Hlavne kvôli tomu, že utíšiť všetky naše myšlienky na minulosť či budúcnosť, vôbec nie je ľahké. Dosiahnuť toto ticho je ale kľúčové: „Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.“ (Matka Tereza)

Skús si dnes nájsť chvíľu ticha. Vydaj sa na púť do svojho vnútra a umožni svojmu Stvoriteľovi, aby sa s tebou stretol.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk