ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Vzdajme poctu mučeníkom
autor:   Špireng Peter
pridané :  23.09.2017 23:57

V dejinách cirkvi sa vždy vyskytovali ľudia, ktorí sa vedeli postaviť nespravodlivosti a neraz položili aj život za vyznávanie Kristovej náuky. Prvý mučeník,sv. Štefan, ponúkol nový výklad Mojžiša a Božieho slova v Ježišovom mene – Starý zákon predstavil vo svetle ohlasovania smrti a zmŕtvychvstania Ježiša. Židia to vnímali ako rúhanie a odsúdili ho na smrť ukameňovaním. Štefan hlásal, že mystérium kríža je stredobod dejín spásy a ich ťažiskový bod je ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Ježiš. Svoje mučeníctvo napĺňa podľa vzoru utrpenia samotného Ježiša, pretože odovzdáva Pánu Ježišovi svojho ducha a modlí sa za to, aby jeho mučiteľom nezapočítal tento hriech. V 4. storočí sv. biskup Január potom, čo odmietol priniesť obety bôžikom, bol odsúdený na smrť. Hodili ho do horúcej pece, ale plamene mu neuškodili. Podobne sa k nemu zachovali divé šelmy. Spolu s ďalšími bratmi bol potom sťatý. V osemdesiatych rokoch minulého storočia bol počas omše zastrelený sansalvadorský arcibiskup Oscar Romero. V Poľsku komunistická tajná služby zabila kňaza Jerzyho Popieluszka. Najnovší je prípad francúzskeho kňaza Jacquesa Hamela, ktorého zabili moslimskí extrémisti v kostole. V päťdesiatych rokoch minulého storočia sa vo väzení ocitlo veľa cirkevných predstaviteľov. Boli nespravodlivo odsúdení a mučení.

Všetci, ktorí trpeli, prijali mučeníctvo ako svedectvo viery a odpustili svojim trýzniteľom.Zostali verní Bohu a katolíckej viere, hlboko zakorenenej v cirkevných spoločenstvách. Sú pre nás vzorom. Mučeníci prijali na seba úlohu Šimona z Cyrény. Nerobili to pre svetskú slávu, ale boli to dobrí ľudia naplnení kresťanskou láskou. Žili medzi inými a neponechali si nič pre seba, ale využívali všetky svoje dary na všeobecný úžitok, pozerajúc na seba ako na dlžníkov všetkých priateľov i nepriateľov, múdrych aj nerozumných.

30. septembra 2017 bude blahorečený jeden z veľkých synov Cirkvi – Titus Zeman, mučeník a väzeň, ktorý si veľa vytrpel v temných rokoch útlaku a bezprávia. Jemu aj ostatným vzdajme poctu.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk