ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Usmernenie arcibiskupského úradu v Košiciach
autor:   podľa diecézneho obežníka ACAC 4 (2020)
pridané :  30.08.2020 18:44

Vo farnostiach je potrebné naďalej dodržiavať všetky stanovené epidemiologické opatrenia, aby sme chránili zdravie ľudí. Je potrebné sa správať zodpovedne a disciplinovane. V kostole sú stále povinné rúška. Počas sviatosti zmierenia spovedník i kajúcnik majú mať rúško a dodržať, nakoľko je to možné, aj dostatočný odstup. Počas sv. omše celebrant nemusí mať rúško vtedy, ak zachová odstup minimálne dva metre od ostatných osôb; ale je povinný vždy mať rúško počas rozdávania sv. prijímania, pred ktorým si dezinfikuje ruky. Sväté prijímanie sa podáva do rúk. Len vo výnimočnom a odôvodnenom prípade je možné podať do úst, a to úplne na konci rozdávania sv. prijímania.

Na znak pokoja si ľudia nemajú podávať ruky, pri vstupoch do kostola sú sväteničky prázdne, majú byť k dispozícii dezinfekčné prostriedky. Košíky na milodary si veriaci nepodávajú. Má byť zabezpečené dostatočné vetranie kostola.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk