ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Sv. Ján Krstiteľ
autor:   Peter Špireng
pridané :  01.07.2017 22:00

Dve ženy z Biblie – Herodias a Salome – sú známe pre svoju zvodnosť a vypočítavosť. Herodias sa po smrti prvého manžela Heroda Filipa vydala za jeho brata Heroda Antipa, Rimanmi vymenovaného za vládcu Galiley, ktorý neskôr zosmiešňoval Ježiša Nazaretského a dal ho súdiť a ukrižovať Pontským Pilátom. Túto ich svadbu ostro odsudzoval zanietený judský prorok Ján Krstiteľ, pretože bola v rozpore s Mojžišovým zákonom, ako sa uvádza v knihe Levitikus (18, 16), ktorý mužovi zakazuje odkryť nahotu bratovej ženy. Za trest Jána chytili a uvrhli do väzenia, kde podľa Matúšovho evanjelia (14, 3 −12) a Markovho evanjelia (6, 17 − 29) chradol do čias, kým sa konala veľká hostina na oslavu Herodových narodenín.

Ako píše Marek, Herodias bola veľmi rozhorčená Jánovou odvahou, že si dovolil súdiť ju a požadovala jeho smrť. Herodes, ktorý bol desaťkrát ženatý (väčšinou z politických dôvodov) a mal 14 detí, si podľa Matúšovho evanjelia tiež želal jeho smrť, obával sa však dôsledkov, pretože veril, že Ján je svätý muž a je pod Božou ochranou. Prefíkaná a manipulatívna Herodias videla v oslave príležitosť veci popohnať a zbaviť sa Jána raz a navždy. Nahovorila Salome, aby zatancovala pred kráľom. Herodovi sa jej erotický tanec siedmich závojov tak zapáčil, že jej za odmenu sľúbil, čokoľvek bude chcieť. „Čo si mám žiadať?“ spýtala sa Salome svojej matky, ktorá jej stroho odpovedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“ (Mk 6, 23 − 24). Tým, že ju Salome poslúchla, vyvrátila akékoľvek úvahy o tom, že bola iba nevinnou obeťou intríg svojej matky. Po jej príkaze sa totiž s týmto hrozným želaním náhlila späť ku kráľovi a žiadala, aby jej hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa (Mk 6, 25). Herodes nemal inú možnosť, než dodržať slovo a nariadil Jána okamžite popraviť v jeho väzenskej cele. Sťatú hlavu potom priniesli na mise a odovzdali Salome, ktorá ju dala svojej plesajúcej matke.

Ján Krstiteľ počas života prijímal pútnikov a krstil ich v rieke Jordán. O Ježišovi vyhlasoval, že po ňom príde ten, ktorému nie je hoden ani remienky na nohách rozviazať. Môžeme byť hrdí na to, že patrónom kostola v Sabinove je sv. Ján Krstiteľ.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk