ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Svätá omša za život vo februári
autor:   Miroslav Liška, kaplán
pridané :  10.02.2019 10:09

Keďže vo februári prežívame Svetový deň chorých v deň liturgickej spomienky na Panna Máriu z Lúrd, tak aj my v piatok 15.2.2019 budeme sláviť svätú omšu za život spojenú s požehnaním osôb so zdravotným znevýhodnením a ich opatrovateľov. Nepôjde tu o sviatosť pomazania chorých, keďže tú budeme udeľovať v pôstnom období.

Ako som sa nedávno dozvedel, niektoré východné cirkvi udeľujú sviatosť pomazania chorých aj tým, ktorí ich opatrujú. Vychádzajú z duchovného významu Cirkvi, kde sa chápeme ako tajomné Kristovo telo, kde sme spolu poprepájaní. A tak si spomíname na slová sv. Pavla: „ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy:“ (1 Kor 12, 26). Z tohto dôvodu budeme po svätej omši požehnávať všetkých zdravotne postihnutých aj s ich rodinami, alebo s tými, ktorí sa o nich starajú. Aj táto iniciatíva môže pomôcť k hlbšiemu chápaniu zmyslu utrpenia v dnešnej dobe, ktorá je často necitlivá voči ľudskej biede a snaží sa ju skrývať za hrubé múry hospicov.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk