ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Sedembolestná Panna Mária
autor:   Peter Špireng
pridané :  09.09.2017 23:16

Na začiatku 20. storočia pápež Pius X. určil sviatok Sedembolestnej Panny Márie na 15. september. Mariánska úcta, o ktorej svedčia starobylé pútnické miesta, kaplnky, obrazy a sochy, má svoje korene už v cyrilo-metodských časoch. Pápež Pius XI. dekrétom Celebre apud gentem Slovacam vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska. Pápež Pavol VI. r. 1964 apoštolským listom Quam Pulchram povýšil mariánsku svätyňu v Šaštíne na hodnosť Baziliky minor a r. 1966 vyhlásil Sedembolestnú za hlavnú patrónku Slovenska.

Úcta k Sedembolestnej je prejavom účasti na jej bolestiach, ale aj svedectvom, že máme záujem o hodnoty, ktoré boli jej životu blízke. Neochvejná viera, obdivuhodná nádej a praktická láska, ktorej ovocím bol záujem o iných, odpúšťanie, príkladná starostlivosť o rodinný život, ochota slúžiť iným, trpezlivo znášať ťažkosti každodenného života, nestrácať optimizmus, znova začínať a mať dar vytrvalosti. Obraz trpiacej Božej Matky pod krížom vyjadruje sedem mečov, vbodnutých do jej srdca, ktoré znázorňujú sedem zvlášť ťažkých situácií v živote jej Syna.

Veľký mariánsky ctiteľ, pápež sv. Ján Pavol II., pri návšteve Levoče (3.7.1995) povedal: „Mariánske svätyne sú miesta, kde sa Kristovo svedectvo stáva mimoriadne účinným. Istotne mnohí synovia a dcéry Slovenska vďačia tejto levočskej svätyni za to, že sa pravda o Bohu a viera v neho zachovali živé v ich srdciach.“

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk