ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Prosba o pomoc pri dokončení fary
autor:   o. Slavomír Palfi, gréckokatolícky dekan v Sabinove
pridané :  21.10.2017 22:23

Na základe rozhovoru a dohody s o. Ladislavom Cichým, sa na Vás obraciam s prosbou o finančnú pomoc k výstavbe gréckokatolíckej farskej budovy v Sabinove – zbierka na tento úmysel bude v nedeľu 29. 10. 2017. Aj keď budova je už postavená a spolu s kaplánom v nej bývame, potrebujeme ešte upraviť okolie budovy, farský dvor a dokončiť pastoračné miestnosti. Vo farnosti máme rozbehnutých niekoľko spoločenstiev, mládežnícky a detský zbor, gospelovú kapelu, taktiež máme v pláne rozbehnúť ďalšie aktivity, preto vidíme potrebu, či skôr nutnosť doriešiť pastoračné miestnosti.

Vďaka Bohu a priazni mnohých veriacich sa od roku 2015 urobil kus práce a dielo na Božiu slávu už stojí, no stále je ešte veľa práce pred nami. Dňa 18. 11. 2017 príde farskú budovu posvätiť o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak. Slávnosť posvätenia sa začne o 9:15 hod. Srdečne Vás na túto slávnosť pozývam. Zároveň Vás všetkých prosím o modlitby za dokončenie tohto diela a tiež o finančnú pomoc.

Za vaše modlitby a finančnú pomoc Vám spolu so svojimi veriacimi vopred veľmi pekne ďakujem a vyprosujem hojné milosti od nášho Pána Ježiša Krista. Za darcov a dobrodincov budem sláviť sv. liturgiu za poďakovanie.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk