ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Prímestský tábor 2015
autor:   Saleziánska rodina
pridané :  12.09.2015 19:42

Tohtoročný prímestský tábor niesol názov ,,V službách Veličenstva.“ Deti bojovali počas celého tábora o priazeň kráľa a pomáhali mu s rôznymi úlohami, aby naplnili kráľovskú pokladnicu, ale hlavne preto, aby sa mohli stať rytiermi − mohol sa ním stať každý, kto si osvojil rytierske správanie pomocou čností. Počas tábora sme sa vybrali na Šarišský hrad, na ktorý sme sa dostali pomocou rôznych úloh. Na ďalší deň prijali naše pozvanie šermiari z Prešova a pripravili nám krásny celodenný program. Sme im veľmi vďační. Bolo to niečo nové aj pre animátorov, veľmi nás to obohatilo. Posledné dva dni sme bojovali na turnajoch. Každý deň nás sprevádzala aj sv. omša, no na tú poslednú boli pozvaní aj rodičia. Na koniec bolo vyhodnotenie jednotlivých skupiniek. Zahrali sme si hry, zatancovali si a šli domov. Celý tábor mal jednu veľkú myšlienku, a to byť v službách Nášho Pána. Byť rytiermi lásky.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk