ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Prijímanie úmyslov svätých omší v Sabinove
autor:   vaši duchovní otcovia
pridané :  02.09.2017 20:24

Po mnohých úvahách i rôznych skúsenostiach s prijímaním úmyslov na sväté omše (ďalej už len „intencie“) sme sa rozhodli, že po dobrých skúsenostiach na filiálkach, aj vo farskom kostole zavedieme iný model prijímania intencií. Často sa stávalo, že niektorým sa neušiel úmysel, často aj vzácny pre danú rodinu, či už životné jubileum alebo výročie smrti. Z tohto dôvodu, aby sme zadosťučinili spravodlivosti a aby sa každému ušli najmä tzv. „významnejšie“ intencie, budeme prijímať intencie takýmto spôsobom:

1. V nedeľu po prvom piatku budeme po svätých omšiach zapisovať v sakristii intencie na sväté omše pri príležitosti životných jubileí (teda okrúhlych jubileí – napr. 50 rokov života a pod.) a sväté omše za zosnulých iba pri 1. výročí úmrtia. Prosíme, aby ste do sakristie prišli až po skončení záverečnej piesne, aby sa kňaz stihol pomodliť s miništrantmi a zároveň vyzliecť liturgické rúcha.

2. Následne v pondelok po tejto nedeli budeme prijímať akékoľvek iné úmysly na daný mesiac v kancelárii farského úradu od 16.00 do 17.00 hod.

3. Prijímať budeme vždy iba na jeden konkrétny mesiac takýmto spôsobom – v auguste na október, v septembri na november atď. Vždy to bude hlásené vo farských oznamoch i vo Farskom liste.

4. Počet svätých omší – každý veriaci môže na daný mesiac dať odslúžiť iba jednu svätú omšu, preto je potrebné si prehodnotiť, ktorý úmysel je pre Vás v daný mesiac najdôležitejší. Viac svätých omší je možné obetovať iba v prípade, že ostane viac voľných termínov.

5. Počet osôb v danej intencii – nemusí byť svätá omša iba za jednu osobu, avšak stáva sa stále častejšie, že je v danom úmysle mnoho mien. Tu je dobré pouvažovať, či je možné ich zhrnúť do jednej rodiny – čiže nemenovať každého osobitne, ale dať úmysel napr. za zosnulých z rodiny... Aby aj prosby nezneli ako litánie k všetkým svätým.

6. Zmeny v intenciách – ak sa rozhodnete zmeniť nejakým spôsobom intenciu (meno, vymenený dátum s iným darcom a pod.), je potrebné to konzultovať iba s kňazom. My máme zodpovednosť za odslúženie daných úmyslov, preto musíme vedieť o akýchkoľvek zmenách v úmysloch a v ich termínoch.

7. Milodar za svätú omšu, ktorá je nekrvavou Kristovou obetou a ktorá je nezaplatiteľná a je za našu spásu, od Kalvárie až doteraz. Preto nie je stanovený poplatok, je to na vôli darcu, koľko chce obetovať za svätú omšu. Preto sa, prosíme, nepýtajte, koľko to stojí. Kňaz je povinný odslúžiť prijatý úmysel za akýkoľvek milodar. Preto to nechávame na každom osobitne, koľko chce obetovať. Milodar sa odovzdáva buď pri nahlásení intencie alebo kedykoľvek do termínu slávenia svätej omše.

8. Ak sa mi neujde termín – nezabúdajme na možnosť dať odslúžiť sväté omše misionárom, kláštorným domom či kňazom vo farnostiach, kde je menej veriacich a menej intencií. Týmto spôsobom pomáham hneď dvakrát – danej duši (či už živého alebo zosnulého) a zároveň konkrétnym služobníkom Cirkvi. Nie je dôležité, či sa ja zúčastním danej svätej omše, ale dôležité je, že na ňu obetujem a tým preukazujem Bohu dôveru voči Jeho milosrdenstvu.

9. Kde sa dozviem o slávení mojej intencie – úmysly sú stále zverejňované vo Farskom liste, v oznamoch a takisto budú stále čítané v rámci spoločných modlitieb veriacich (tzv. prosby).

Veríme, že tento spôsob prijímania intencií prinesie pokoj všetkým – aby každý mohol obetovať za svoj konkrétny úmysel pre spásu svoju či svojich drahých. Ďakujeme za porozumenie a v prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na nás, Vašich kňazov.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk