ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pôstne zamyslenia pre deti // Pilát
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  24.02.2018 18:10

Milé deti, vaši rodičia Vám domov priniesli malé brožúrky s textom a obrázkami krížovej cesty. Niektoré obrázky však v sebe majú biele miesto, ktoré treba zaplniť nálepkou. Každú pôstnu nedeľu si postupne predstavíme postavy, ktoré sú na týchto bielych miestach zobrazené. V túto nedeľu si v niekoľkých riadkoch niečo povieme o Pilátovi a do brožúrky krížových ciest si môžete nalepiť jeho obrázok.

Pilát – výrok smrti

Ľudia si medzi sebou niekedy závidia, a to rôzne veci – dom, auto, mobil, kamarátov... Aj Ježišovi mnohí závideli rôzne veci – jeho múdrosť a dobrotu či schopnosť uzdravovať ľudí. Hnevali sa na neho, že hovorí pravdu. Závisť ich priviedla až k tomu, že chceli Ježiša zabiť. Vedeli, že toto ich prianie im môže splniť len jediný človek – Pontius Pilát, rímsky miestodržiteľ. Priviedli pred neho Ježiša a obvinili ho z mnohých vecí. Keď Pilát Ježiša vypočul, zistil, že je nevinný, a tak si predsavzal, že ho prepustí. Aj sa snažil, ale keď sa mu ľudia začali vyhrážať, zľakol sa a podľahol ich tlaku. Odsúdil Ježiša na smrť. Jeho predsavzatie prepustiť Ježiša sa vytratilo.

Na začiatku pôstneho obdobia sme aj my pevne rozhodnutí, že budeme plniť svoje predsavzatia. Mnohí ste dostali kartu s názvom „Moja pôstna aktivita,“ do ktorej si budete značiť svoje modlitby, účasť na sv. omšiach atď. Jedno je však dať si predsavzatie a iné je splniť ho a vytrvať v ňom. Aj Pilát mal predsavzatie prepustiť Ježiša a odsúdil ho. Chýbala mu odvaha. On nie je pre nás povzbudivým príkladom. Ak chceme kráčať na krížovej ceste s Ježišom, musíme mať pevnú vôľu a nepodľahnúť pokušeniam, ktoré nás budú odvádzať od konania dobra. Hoci my sme slabí, Pán Ježiš nám môže pomôcť vytrvať a dať nám silu a odvahu, ktorú potrebujeme.

Spracované podľa: PARDEĽ, V. „Pôstne kázne pre deti a krížové cesty“

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk