ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pôst
autor:   Juraj Vrábel
pridané :  03.03.2018 22:20

Úspechy našich športovcov na olympiáde slovenských či iných, ktorí pretekajú za náš dvojkríž, či sviatok sv. Valentína, kedy si zaľúbenci vyjadrovali svoje city, našu myseľ možno trochu vzdialili od toho istého dňa – Popolcovej stredy . Tento deň sa v roku 2018 prekryl s danými udalosťami, takže sme si možno ani neuvedomili, že dostávame novú šancu pri rekapitulácii nášho vnútorného ja. Vnútorný hlas nášho svedomia odštartoval popol symbolicky dávaný na naše čelá. Do našich sŕdc tak vstupuje 40-dňové zamyslenie sa nad sebou samým a verím, že pre mnohých z nás aj možnosť pre sviatosť zmierenia, a to nie na poslednú chvíľu. Mali by sme si vážiť to, že ešte máme čas na nápravu skrze túto sviatosť. Nevieme si totiž ani len v náznakoch predstaviť, čo by za to dali duše v očistci, nehovoriac o večne zatratených, ak by oni mali možnosť vrátiť čas a ísť ešte tu na zemi na svätú spoveď a začať tak odznova. Ježiš skrze Cirkev a jej kňazov túto možnosť ponúka dennodenne. Netreba márniť čas, lebo nevieme ani dňa, ani hodiny, kedy naša chvíľa príde, a treba byť vždy pripravený ako rozumné panny z biblického podobenstva. Máme teda „olej v lampách“...?Alebo čakáme, že ešte „bude čas“? Čo však povieme potom, keď už bude naozaj neskoro? Neustále odkladanie tejto sviatosti naozaj nemá zmysel a taktiež aj ničí našu perspektívu pohliadnuc na večnú spásu našich duší...

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk