ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Poďakovanie za naše Vianoce
autor:   Ladislav Cichý, Miroslav Liška, Lukáš Imrich
pridané :  13.01.2018 22:19

V mene celého farského spoločenstva aj v mene nás kňazov by som chcel touto cestou poďakovať všetkým, ktorí boli počas uplynulých vianočných sviatkov ochotní obetovať svoj čas a schopnosti pre službu nám všetkým:

  • kostolníkom: p. Mihokovi, Stanovi Hardoňovi a Damiánovi Žilkovi; v Jakubovanoch p. Maďarovej, v Orkucanoch manželom Ondrejovým; a vo všetkých kostoloch miništrantom za prípravu jednotlivých slávení;
  • všetkým v liturgických službách, ktoré si vyžadovali čas a dôkladnú prípravu – organistom vo všetkých kostoloch, zvlášť však patrí vďaka Filipovi Burgrovi a Diane Melkovičovej, ktorí pripravili spevákov na hlavné slávenia vo farskom kostole; samozrejme, tiež už spomínaným spevákom, ktorí boli ochotní obetovať čas a svoj hlas; v neposlednom rade tiež lektorom a žalmistom vo všetkých kostoloch, ktorých služba si tiež vyžadovala kvalitnú prípravu a nemalú dávku odvahy i zodpovednosti;
  • ostatným v liturgických službách, od ktorých to chcelo veľkú mieru prispôsobenia sa potrebám spoločenstva – predovšetkým mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania a zberateľom zvončeka;
  • kurátorom a všetkým, ktorí pomáhali pri inštalácii veľkého stromčeka v sabinovskom kostole a miništrantom, na čele s Lukášom Jaklovským, za prípravu jasličiek;
  • za prípravu vianočnej výzdoby – stromčekov a jasličiek – všetkým v Jakubovanoch a v Orkucanoch;
  • v Sabinove p. Ivanovi Hrickovi a všetkým, ktorí ozdobili oltáre a nachystali čisté plachty, a stále prispievajú k skrášleniu nášho spoločného chrámu – sestrám Djačovským, p. Radačovskej, Novákovej, Džačovskej, Gallovičovej, Giraškovej a Földešovej;
  • podobne ďakujem aj všetkým v Jakubovanoch a v Orkucanoch za rovnakú službu výzdoby kostola.

Neboli to však len záležitosti týkajúce sa priamo kostola, ktoré si zaslúžia povšimnutie a našu veľkú vďačnosť. Sú medzi nami, vďaka Bohu, aj takí, ktorí nielen vedia, že niekedy nestačí iba duchovné povznesenie a je potrebné pomôcť aj materiálne, ale vedia aj ako na to ísť konkrétne. Ďakujem touto cestou našej farskej charite, všetkým jej dobrovoľným členom, ktorí sa aj nie v práve najideálnejších podmienkach snažili najprv zhromaždiť, čím sa štedrí ľudia podelili, a potom v mene nás všetkých obdarovali tých, ktorých Vianoce by inak boli chudobné.

Som rád, že podobnej obetavosti a všímavosti pre potreby chudobných sa môžu v našej farnosti učiť už aj deti, a to prostredníctvom projektu Dobrá novina. Ďakujem Márii Kolárčikovej, Ivete Šoltýsovej a Lucii Tkačíkovej, tiež všetkým animátorom a sprevádzajúcim osobám, ktorých zásluhou sa naše deti učia nielen obetavosti, ale sú odmalička vedené k tomu, aby správne porozumeli skutočnému posolstvu Vianoc. Nemusíme veľa hovoriť o tom, ako veľmi je to potrebné v tejto dobe, ktorá sa nám snaží „ukradnúť“ pravého Boha, napríklad aj komercializáciou a nemiestnym romantizovaním Vianoc.

Pre nás kresťanov sviatky Narodenia Pána nie sú ani o čarovnej atmosfére, ani o romantickej rozprávke, ani o sentimente tradícií a spomienok na detstvo, ani o snehu cestou na polnočnú či o trblietavom stromčeku vo tme za znenia Tichej noci. Vianoce sú predsa o najväčšom dare v dejinách – o dare Boha dávajúceho vlastného Syna, ktorý nás učí, ako aj my máme byť jeden pre druhého darom. Som rád, že je medzi nami toľko svedkov toho, že sa to dá – myslím teraz na všetkých, ktorých som už spomínal, ale tiež na nenápadných otcov a mamy, starých rodičov i opatrovateľov starých, chorých a umierajúcich... a na mnoho ďalších, o ktorých ani my, ani možno nikto tu na zemi nevie – iba Boh, ktorý sa nám všetkým dal ako prvý.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk