ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Poďakovanie
autor:   rodičia prvoprijímajúcich detí
pridané :  09.06.2019 12:49

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a zároveň vyprosujeme Božie požehnanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave našich detí k prijatiu 1. svätého prijímania. 

Ďakujeme p. dekanovi, p. kaplánom, všetkým animátorkám, kantorkám i kantorom, zboru, katechétom, miništrantom a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli svojím dielom. 

Zároveň prosíme o modlitby za tieto naše deti – aby boli ich životy Bohu na slávu a ľuďom na radosť. S vďakou.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk