ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Peter Pavel Gojdič
autor:   Peter Špireng
pridané :  16.07.2017 14:47

18. júla si pripomíname v cirkevnom kalendári blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča. Narodil sa v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Študoval teológiu v Prešove a Budapešti. Počas pôsobenia pri Mukačeve prijal rehoľné meno Pavel. 25.3.1927 bol v Ríme vysvätený za biskupa. Zatkli ho 28.4.1950 počas tzv. „Prešovského soboru“, keď gréckokatolícku cirkev chceli násilne včleniť do pravoslávnej cirkvi. Ako 72-ročný zomrel v leopoldovskej väznici na následky mučenia. 4.11.2001 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného. Počas 2. svetovej vojny zachránil veľa židovských spoluobčanov, ktorým vystavoval krstné listy, podľa ktorých boli gréckokatolíkmi. Roku 2007 mu bol udelený čestný titul „Spravodlivý medzi národmi“.

Peter Pavel Gojdič bol súdený spolu s biskupmi Vojtaššákom a Buzalkom. Proces sa začal 10.1.1951. Od začiatku platili nesmrteľné slová sv. Augustína: „Čím sú kráľovstvá bez spravodlivosti, ak nie iba veľké zbojstvá?“ Boli obvinení z úkladov proti republike, z velezrady, z vojenskej zrady a vyzvedačstva. Po rokoch pri čítaní obžalobného spisu zostáva každému normálnemu a logicky mysliacemu človeku rozum stáť nad takou znôškou lží. Vopred naučené výpovede obžalovaných boli dosiahnuté ukrutným mučením a hrubým psychickým nátlakom.

Pánu biskupovi, brutálne drezírovanému vo väzení, bol by mohol povedať sv. pápež Sixtus II. slová, ktoré povedal diakonovi Vavrincovi: „Synu milý, teba čaká ťažšia skúška, tuhší boj, ale aj slávnejšie víťazstvo.“

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk