ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Obrátenie sv. Pavla
autor:   Špireng Peter
pridané :  20.01.2018 18:01

25. januára si pripomíname Obrátenie sv. Pavla, apoštola. Pôvodným menom Šavol, bol veľkým prenasledovateľom kresťanov. Keď išiel do Damasku s mocou a dovolením veľkňazov, na pravé poludnie uvidel svetlo jasnejšie než žiara slnka, ktoré zalialo jeho i sprievod za ním. Všetci padli na zem a Šavol počul hlas, ktorý mu hovoril po hebrejsky: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ (Sk 26, 12 14). On sa spýtal: „Kto si, Pane?“ a Pán povedal: „Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaň a stoj na nohách, lebo som sa ti na to zjavil, aby som ťa ustanovil za služobníka a svedka toho, čo si videl, i toho, čo ti ešte zjavím.“ (Sk 26, 15 16).

Pavlovo obrátenie sa prejavovalo v listoch, v ktorých opisuje povolanie, pripočítanie k apoštolom, ale aj vedomie svojej nehodnosti pred Bohom a ľuďmi. Listy adresoval kresťanským obciam, ktoré založil, aj svojim najbližším spolupracovníkom. Apoštol Pavol budoval rímsku cirkev, bol viac ráz bičovaný a kameňovaný, no nikdy neustál vo svojej misionárskej činnosti. Nebojácne vystupoval proti mocným tohto sveta, ktorí prenasledovali kresťanov. Nad hrobom apoštola bola postavená jedna z hlavných rímskych bazilík – Bazilika sv. Pavla za hradbami.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk