ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Naše starké a deti
autor:   Lucka a Mony
pridané :  26.10.2019 21:55

Október je mesiacom mnohých tvárí. Je to, okrem iného, mesiac úcty k starším a zároveň mimoriadny misijný mesiac.

Aj deti, ktoré prišli v sobotu 12.10. do priestorov fary, zažili neobyčajné popoludnie. Stretnutie sme začali modlitbou a potom sme sa venovali jednému zo skutkov telesného milosrdenstva, a to: „chorých navštevovať.“ Po úvodnom slove p. kaplána Martina a vysvetlení daného skutku sme sa rozdelili do skupiniek a išli navštíviť starké našej farnosti.

Doniesli sme do ich domova lásku, radosť a šťastie, ale aj niečo sladké pod zub. Zároveň sme im odovzdali od ostatných detí anjelikov, ktorých im nakreslili aj s odkazom pre ne.

Nie len deti, ale aj my, animátori, sme si uvedomili, že stačí krátka návšteva a ich svet je zrazu krajší. Napriek tomu, že už možno nie sú čiperné, zrak, či sluch im veľmi neslúži alebo sa im ťažko chodí, stretnutie s nimi v nás zanechalo hlbokú stopu. Navzájom sme sa povzbudili slovom, láskavým pohľadom, a dokonca samotnou prítomnosťou.

Na záver už len chceme dodať, aby sme nezabúdali na starých ľudí v našom okolí, v rodine a venujme im aspoň niekedy kúsok svojho času. Stojí to zato!

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk