ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Modlitby otcov - pozývame Vás ...
autor:   Ing. Andrej Ungvarský (upravené podľa: spravodaj č. 2, apríl 2004)
pridané :  11.12.2010 22:29

Už niekoľko rokov štatistiky konštatujú zvýšenú rozvodovosť a čísla sú alarmujúce. Takmer každé druhé uzavreté manželstvo sa ukončí rozvodom. Učitelia sa sťažujú na žiakov, rodičia nezvládajú výchovu svojich detí. Otcovia odchádzajú za prácou ďaleko od svojich rodín a po určitom čase sa odcudzia svojim manželkám a deťom. Často nedokážu povedať dosť, najdôležitejšie v mojom živote je moja rodina... Rodiny sú v ohrození...

Prečo je to tak? Príčin je veľa. Určite medzi hlavné príčiny patrí to, že otcovia strácajú pravú identitu. Často sú len živiteľmi rodín. Otec – kňaz v rodine vedie svoju manželku a deti k viere – to sa už stalo skôr len želaním v mnohých rodinách. My ako otcovia vydávame falošný obraz o našom Nebeskom otcovi. Veď náš otec nás stvoril na svoj obraz a my máme vydávať o Ňom svedectvo.

To všetko sa deje preto, že neplníme Božiu vôľu a tú neplníme, pretože ju nepoznáme. Nepoznáme ju, pretože sa nemodlíme. Ako sa však modliť? Modlitba je dar a milosť. Ale Pán vypočuje iba pokornú modlitbu, modlitbu skrúšeného srdca. Nevypočuje modlitbu pyšného. Je teda ťažké si sadnúť a sa modliť.

Modlitby otcov, ku ktorým Vás pozývame, nie je zázračná pilulka na spomenuté problémy. Modlitby otcov však môžu byť začiatkom cesty otvorenia sa pôsobeniu milostí, ktoré sme ako otcovia prijatím sviatosti manželstva získali. Ježiš povedal: „Lebo kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ Otcovia, využime túto príležitosť a začnime sa modliť, začnime hľadať Božiu vôľu v našom každodennom živote, začnime prosiť nášho pána za naše manželky a za naše deti. Začnime prosiť, klopať a hľadať. Staňme sa skutočnými otcami v našich rodinách, skutočnými a pravdivými mužmi na svojom mieste. Toto všetko sa môže stať len vtedy, keď budeme hľadať Boha a jeho vôľu, keď si nájdeme čas na Boha, keď ho budeme pozývať na naše stretnutia a keď aj sami prídeme. Nepracujme do úmoru, ale nájdime si čas na Boha. Spoločná modlitba skrúšených mužov sa Bohu určite zapáči a On sa nedá zahanbiť a pošle svoje požehnanie svojim synom aj otcom. Veď Ježiš povedal: „Hľadajte najprv nebeské kráľovstvo a to ostatné dostanete navyše.“ Hľadajme teda Boha a jeho vôľu. Potom si nájdeme aj milujúcu manželku, dobré deti, skutočných priateľov, otvoríme si svoje srdce pre svojich rodičov a oni nájdu nás.

Pozývame vás, milí otcovia, na Modlitby otcov v našej farnosti. Prvé stretnutie sa uskutoční 14. decembra o 19:15 hod. po večernej sv. omši v priestoroch fary. Pripojme sa k celosvetovému hnutiu Solace (Útecha), ktorých Modlitby otcov je jednou z troch vetiev a staňme sa soľou Zeme.

Tešíme sa na Vás.

„Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou. Je ako strom zasadený pri vode.“ (Jer 17, 7 - 8)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk