ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Misijná nedeľa 2017
autor:   ThLic. Viktor Jakubov, národný riaditeľ Pápežských misijných diel
pridané :  15.10.2017 00:13

Milí bratia a sestry,

o týždeň budeme sláviť 91. Svetový deň misií (SDM). Komu vďačíme za to, že sa tento deň slávi v Cirkvi? V roku 1926 Najvyššia rada Pápežských misijných diel predložila vtedajšiemu pápežovi Piovi XI. návrh sláviť v celej cirkvi každý rok predposlednú októbrovú nedeľu ako deň misií, počas ktorého si kresťania pripomenú a oživia misijný záväzok vyplývajúci z krstu a podporia aj finančným darom rozvoj misijnej činnosti vo svete. Pápež bol týmto návrhom nadšený: „Táto myšlienka je dar z neba“.

Odvtedy sa SDM stal vynikajúcim nástrojom pre napĺňanie základného poslania cirkvi – systematické ohlasovanie evanjelia celému stvoreniu. Vďaka SDM sa jednak významne pozdvihlo misijné povedomie kresťanov a vďaka zbierke na misie sa vytvoril Fond solidarity (FS), z ktorého sa organizuje pravidelná pomoc na rozvoj mladých misijných spoločenstiev. Je nesporné, že slávenie SDM prináša pre celú cirkev bohaté ovocie. Sú to v prvom rade modlitby celej cirkvi, ktorá sa ako jedna veľká rodina schádza v chrámoch sveta, aby vyprosovala pomoc  Ducha Svätého a priaznivé podmienky pre ohlasovanie evanjelia. Misijné projekty financované z FS tiež pomáhajú ľuďom v núdzi v oblasti zdravotnej, sociálnej a vzdelávacej. Ďalším prínosom SDM je za ten dlhý čas obrovské množstvo vybudovaných objektov cirkevnej infraštruktúry, množstvo kostolov, kaplniek, kláštorov, misijných staníc, pastoračných centier, ktoré sú nevyhnutné na riadne fungovanie a rozvoj mladých cirkevných spoločenstiev.

V tomto roku sa MN bude niesť v duchu slov „Misie sú v srdci viery“. Autorom tohto sloganu je Svätý Otec František, ktorý v Posolstve k tomuto dňu povedal, že SDM (Misijná nedeľa) je pre celú Cirkev významným dňom, ktorý vytvára zo všetkých farností sveta jednu veľkú rodinu, ktorá slávi Eucharistiu a modlí sa za rozvoj misií. Členovia tejto rodiny si navzájom prejavujú skutky nielen duchovného, ale aj telesného milosrdenstva, hlavne v prospech chudobných bratov a sestier v misijných farnostiach a diecézach.

V mene Pápežských misijných diel chcem vopred vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí o týždeň vyjadria svoje duchovné a materiálne milosrdenstvo v prospech mladých cirkevných spoločenstiev v misiách.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk