ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí
autor:   Peter Špireng
pridané :  27.01.2019 13:31

Evanjeliové texty, ktoré hovoria o Ježišovom milosrdenstve, sa dajú zaradiť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria tie udalosti, v ktorých chorí, utrápení a nešťastní ľudia prichádzajú k Ježišovi a prosia ho o pomoc. Ich prosba často vyznieva ako prosebný rozkaz v podobe „zmiluj sa nado mnou“ , „preukáž mi milosrdenstvo“. Keď sa slepec v Jerichu dozvedel o Ježišovom príchode, silným hlasom volal: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (Lk 18, 38). Podobne aj desiati malomocní, keď uvideli Ježiša, hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ (Lk 17, 13). Ježiš pozrel na nich, prišlo mu ich ľúto a uzdravil ich. Vypočul aj úpenlivú prosbu otca chorého syna, keď volal: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom“ (Mt 17, 15) a vyslobodil ho z moci zlého ducha. Prosebníci označovali Ježiša titulmi Syn Dávidov, Učiteľ, Pán. Sú to mesiášske tituly a svedčia o tom, že ľudia adresovali svoje prosby Ježišovi ako Mesiášovi a Pánovi, v ktorom je prítomné Božie milosrdenstvo a on je jeho vtelením.

Do druhej skupiny patria tie texty, v ktorých sa nevyslovuje konkrétna prosba o pomoc, ale naopak, Ježiš pohnutý biedou ľudí sám im prichádza na pomoc. Plný súcitu im prejavuje milosrdenstvo. V Naime pri mestskej bráne stretol vdovou, ktorá odprevádzala svojho mŕtveho syna, „bolo mu jej ľúto (Lk 7, 13), preto vzkriesil syna a vrátil ho jeho matke. Keď sa vybral do samoty, ľudia ho nasledovali a Ježiš, vidiac „veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých“ (Mt 14, 14). Podľa Starého zákona Boh preukazoval milosrdenstvo svojmu ľudu. Novota Ježišovho posolstva v Starom zákone spočíva v tom, že Božie milosrdenstvo ohlasuje pre všetkých.

Ježiš často jedával a stoloval s mýtnikmi a hriešnikmi aj napriek tomu, že u farizejov a zákonníkov vyvolával pohoršenie. Svoje konanie odôvodnil slovami: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali“ (Lk 5, 31 32).

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk