ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Láska rodí vieru
autor:   Peter Špireng
pridané :  19.02.2017 18:05

Začal sa rok 2017 a niektorí z nás si dávajú predsavzatia, čo by chceli zmeniť. Všimli ste si niekedy, ako sa človek na verejnosti správa milo, no v srdci prechováva odpor a hnev voči ľuďom? Niekto nás môže nahnevať až do takej miery, že mu želáme niečo zlé, ba niekedy až aktívne vyhľadávame pomstu. Práve v takýchto situáciách nás môže Ježiš zmeniť. Môže nám darovať láskavé a milosrdné srdce. Môže nás zmeniť až tak, že v nás už nikdy nebude hlodať osteň nenávisti či odporu. Milovať ľudí, ktorých nemám rád, sa dá len tak, že poprosím Pána, aby mi pomohol hľadieť na nich jeho očami. Inými slovami – poprosiť Pána, aby mi ukázal, že každý z nás je v jeho očiach nesmierne vzácny. Najťažší zločinec môže dosiahnuť Božie milosrdenstvo rovnako ako najvznešenejší a najbezúhonnejší človek.

Chceš milovať svojich nepriateľov? Zahľaď sa dlhšie na kríž, Pán Ti ukáže, že každého z nás si nekonečne váži. Dokonca aj toho človeka, ktorého nemôžeš ani vystáť. Kristova láska Ti obmäkčí srdce. Veľkosť Božej lásky vyjadruje azda najznámejší verš Svätého písma: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Sme Kristovi nielen skrze vieru, nielen skrze skutky, ale skrze lásku. Láska rodí vieru, nie viera lásku. Boh nám dáva tri posolstvá, ktoré sa tiahnu celým písmom: „Som s tebou. Milujem Ťa. Dôveruj mi.“ Robme všetko pre to, aby sme nemali nepriateľov.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk