ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Koho a kde podporujú Pápežské misijné diela
autor:  
pridané :  21.10.2017 22:25

Pápežské misijné diela sa od začiatku svojej existencie snažia zapojiť deti, mládež, dospelých, kňazov, rehoľníkov a laikov do budovania bratskejšieho a solidárnejšieho ľudstva, oceňujúc aj najmenšie gesto pomoci. Túto úlohu dosahujú pomocou Univerzálneho fondu solidarity (UFS) vytvoreného darmi veriacich z celého sveta, vďaka ktorému PMD každý rok môžu aspoň čiastočne zabezpečovať potreby najnúdznejších členov misijnej cirkvi.

Čo robia PMD vďaka vašej pomoci:

• Podporujú štúdiá kňazov, seminaristov, novicov, noviciek a podporujú katechétov

• Budujú a udržiavajú kostoly, kaplnky, kňazské semináre, kláštory a farské pastoračné centrá

• Podporujú zdravotnú starostlivosť, školské a kresťanské vzdelávanie deti a mládeže

• Podporujú miestne katolícke masmédiá (televízia, rozhlas, tlač…)

• Zabezpečujú mobilitu misionárov (autá, motocykle, člny…) a pod.

• Prevádzkujú nemocnice, zdravotnícke zariadenia pre malomocných, sirotince, strediská na pomoc deťom postihnutým vojnou a iné.

Aké projekty sme podporili v tomto roku?

PMD na Slovensku za rok 2017 spolu za všetky tri misijné diela v roku 2017 podporili misijné projekty v hodnote 648 523,05 €.

Misijné dielo šírenia viery

Na potreby tohto diela s v minulom roku vyzbieralo 518 337,25 €.

Z týchto finančných prostriedkov sme podporili projekty v krajinách Západnej Afriky: Senegal, Demokratická republika Kongo a Togo.

Uvediem tri z nich: V Senegale, v diecéze Kolda sme sa podieľali na výstavbe sanktuária Panny Márie, Kráľovnej pokoja v Temento, podporili sme výstavbu fary vo farnosti Pakour a stavbu kostola sv. Germana vo farnosti Marsassoun. V Togu, v diecéze Adakpame podporíme výstavbu dvoch kostolov vo farnostiach v Bassan a v d’Owoyo, ďalej v tejto diecéze podporíme aj výstavbu kláštora pre rehoľné sestry Našej Pani z Nazareta v Badou. V Kongu (Demokratická republika) v diecéze Kinkala podporíme stavbu dvoch kaplniek v Yanga-Nzala a Malela Bombe.

Misijné dielo detí

Na potreby tohto diela s v minulom roku vyzbieralo 65.405,57 €.

Z týchto finančných prostriedkov sa podporili projekty v Mali, Senegale, Etiopii, Keni a Juhafrickej republike. V Mali, v diecéze Sikasso podporíme Detské zdravotné stredisko, ktoré navštevuje 2500 detí, kde financujeme vyvŕtanie studne na pitnú vodu do hĺbky 70 m a inštaláciu vodárne s nádržou 10 tisíc litrov, dodanie a osadenie solárneho čerpacieho systému. V Etiópii podporíme stavbu Materskej škôlky pre 120 chudobných detí v Maniye. V Juhoafrickej republike, v diecéze Witbank podporíme Detské stredisko sv. Jána, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť a bezpečné prostredie pre 65 opustených, zanedbaných, alebo osirelých detí.

Misijné dielo apoštola Petra (podpora bohoslovcov)

Na potreby tohto diela s v minulom roku vyzbieralo 64 780,23 €.

Z týchto finančných prostriedkov sme podporili kňazský seminár Mons. L. Parisot v Lokosse v Benine sumou 36 000 €, ktorý dlhodobo podporujeme formou adopcií bohoslovcov. Ďalšie dva kňazské semináre, ktoré podporíme v tomto roku sa nachádzajú v Burkina Faso. Prvým je Kňazský seminár sv. Petra Klavera v Koumi, v arcidiecéze Bobo-Dioulasso a kňazský seminár Sv. Jána Krstiteľa v hlavnom meste Ouagadougou.

Úplný prehľad všetkých projektov PMD v roku 2016 nájdete na našej webovej stránke. http://www.misijnediela.sk/papezske-misijne-diela-vo-svete/

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk