ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Ježiš je vzkriesenie a život
autor:   Peter Špireng
pridané :  08.04.2017 20:52

Ježiš vzkriesil Lazára a jeho sestre Marte povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.“

Ani jeden deň neprejde bez toho, aby som nebol bližšie k hrobu. Zužuje sa medzera medzi časom a večnosťou. Duša nemôže zomrieť, lebo bola stvorená nesmrteľnou, ale telesná schránka sa neustále rozpadáva na prach, z ktorého bola vzatá. Nič nie je stále okrem Boha. Boh je stredobod a život všetkých, ktorí sa menia, ktorí mu dôverujú ako svojmu Otcovi, ktorí vzhliadajú k nemu a sú spokojní, keď sa odovzdávajú do jeho rúk. Najistejší a najsilnejší základ pre náš život je pravda – pravda o tom, kto je Boh, pravda o tom, kto sme my a pravda o tom, k akému životu nás Boh povolal.

Žijeme vo svete slov. Televízia, rádio, počítače, noviny – toto všetko je pripravené sýtiť našu myseľ a priťahovať náš záujem. Ježiš hovorí: „Blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho“ (Lk 11, 28). Kiežby toto slovo – slovo života – našlo svoje miesto v srdci každého z nás! Všetci hľadáme šťastie, pokoj a lásku. Najviac nimi budeme naplnení vtedy, keď nájdeme Ježiša, ktorý je Cesta, Pravda a Život.

Všetko sa zmení na dobro, ak mám pri sebe Ježiša, toho istého včera, dnes a naveky.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk