ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Farská pastoračná rada
autor:   Ladislav Cichý
pridané :  03.02.2018 23:48

Ako som ohlásil na konci minulého roka, chceme oživiť a sfunkčniť farskú pastoračnú radu (FPR). Je poradným zborom farára a jej hlavným cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Počas mesiaca február budeme zbierať návrhy na nových členov. Činnosť farskej pastoračnej rady sa riadi štatútom, platným pre našu arcidiecézu od diecéznej synody (2007):

 

Štatút farskej pastoračnej rady

Ak po vypočutí presbyterskej rady diecézny biskup považuje za vhodné, v každej farnosti sa má ustanoviť pastoračná rada, ktorej predsedá farár a v ktorej veriaci v Krista spolu s tými, ktorí mocou svojho úradu majú pastoračnú starostlivosť vo farnosti, poskytujú svoju pomoc pastoračnej činnosti. Pastoračná rada má iba poradný hlas a riadi sa normami ustanovenými diecéznym biskupom (kán. 536).

 

 1. Povaha a úloha
  1. Farská pastoračná rada (FPR) je poradným zborom farára alebo farského administrátora (ďalej iba farára). Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti.
  2. Vo farnosti má byť len jedna FPR, má pracovať v úzkej spolupráci s farárom a pomáhať mu vo veciach týkajúcich sa pastoračnej služby (kán. 528-529).
  3. FPR sa nezaoberá materiálnym a technickým zabezpečením farnosti, ale výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť.
  4. FPR sa modlí, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu (por. Sk 4, 32).
  5. FPR ani farár nemajú právomoc urobiť rozhodnutia, ktoré by boli proti spoločnému dobru farnosti.
 2. Zloženie
  1. FPR pozostáva zo zástupcov veriacich farnosti – laikov a rehoľníkov, ktorí spolu s kňazmi pracujú na budovaní farnosti ako živého spoločenstva veriacich.
  2. Podľa možnosti do FPR má byť zvolená veriacimi alebo menovaná farárom z každej oblasti pastoračnej služby aspoň jedna osoba. Je potrebné dbať o to, aby svoje zastúpenie mali rehoľníci, veriaci rôznych vekových skupín, sociálnych vrstiev a vo viacrečových farnostiach aj zástupcovia jazykových skupín.
  3. Počet členov FPR závisí od veľkosti farnosti. Odporúča sa, aby ich nebolo viac ako 15. Z celkového počtu aspoň dve tretiny majú tvoriť laici.
  4. Na základe svojho úradu do FPR patrí farár a kaplán, prípadne zástupca kaplánov či iných kňazov činných v pastoračnej službe, trvalý diakon.
  5. Volených členov FPR má byť aspoň 2/3 z celkového počtu.
  6. Menovaní: farár môže slobodne menovať niekoľko ďalších členov zachovávajúc nariadenia 2.3.
  7. Predsedom FPR je vždy farár.
  8. FPR má mať tajomníka – zapisovateľa, ktorého si volia členovia. Je zodpovedný za zápisnicu zo zasadania.
 3. Stretnutia
  1. Stretnutia FPR by sa mali konať minimálne dvakrát do roka. Stretnutiam predsedá farár. Bez neho nemá byť žiadne stretnutie.
  2. Stretnutie FPR sa môže konať, ak sa zišla aspoň polovica členov.
  3. Farár je na prvom mieste ten, kto vyberá program. Ostatní členovia môžu k programu pridať ďalšie body. Program by mal zahŕňať veci týkajúce sa poslania Cirkvi, t.j. plný rozsah pastoračných aktivít, ktoré uschopnia toto osobitné spoločenstvo viery pozornejšie počúvať Božie slovo a preniesť ho do každodenného života farnosti.
  4. Určitý čas každého stretnutia sa má venovať modlitbe.
 4. Obdobie členstva
  1. Okrem farára a zástupcov z kňazov činných v pastoračnej službe, členstvo je na päť rokov. Avšak po uplynutí tejto doby môžu byť opätovne zvolení alebo menovaní.
  2. Ak sú na to závažné dôvody, možno niekoho pozbaviť členstva FPR. Urobí tak farár po porade s celou FPR a po vypočutí si mienky svojho dekana.
  3. Keďže FPR je svojou vlastnou povahou poradcom farárovi, jej činnosť prestáva, keď sa farnosť uprázdni.
  4. Ako náhle je ustanovený farár – nie však administrátor – môže doterajšiu FPR potvrdiť na zostávajúce obdobie alebo do dvoch mesiacov pristúpi k novým voľbám a najneskôr do mesiaca po voľbách zvolá prvé zasadanie.
 5. Odborné komisie
  1. FPR si môže zriadiť rôzne komisie, ktoré jej budú nápomocné v jednotlivých otázkach a špeciálnych úlohách. V týchto komisiách by mali byť ľudia s ohľadom na ich odbornosť a skúsenosti. V odbornej komisii musí byť člen z FPR.
  2. Odborné komisie sú za svoju činnosť zodpovedné FPR.
 6. Neustála formácia členov
  1. Pre každého člena FPR je dôležité štúdium, vzdelávanie a rozjímanie v oblasti poslania a povahy Cirkvi. U všetkých členov sa vyžaduje, aby boli praktizujúcimi katolíkmi. Členovia rady majú povinnosť oboznámiť sa s cirkevnými dokumentmi týkajúcimi sa pastoračných záležitostí.

 

Schválil Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita

Košice, 30.11.2006 (Prot. č. 1157/06)

S ÚČINNOSŤOU OD 1.01.2007

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk