ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Exkurzia v Budapešti
autor:   Martina Ernstová
pridané :  09.12.2017 20:22

V sobotu, 2. decembra, sa dva autobusy sabinovských farníkov vybrali na exkurziu do Budapešti. Najprv sme navštívili tzv. Matejov kostol (Nanebovzatie P. Márie) na Budínskom hrade. Naši kňazi nám v jeho svätyni slúžili svätú omšu. Je to kostol, v ktorom sa konali korunovácie uhorských kráľov.  

Našou druhou zastávkou bola Národná galéria v Budapešti. V sekcii sakrálneho umenia tvorí dominantu pôvodný sabinovský hlavný oltár, ktorý bol koncom 19. storočia poslaný do Budapešti na reštaurovanie. Oltár bol vyhotovený v rokoch 1490 až 1516 v gotickom slohu. V strede oltára stoja impozantné, takmer dvojmetrové sochy Panny Márie s Ježiškom, sv. Jánom Krstiteľom po pravici a sv. Petrom po jej ľavici. Oltár mal pôvodne 7 metrov, v Budapešti je zreštaurovaný do výšky oltárnej skrine, vrchnú časť reštaurujú a rekonštruujú. Sochy, ktoré stáli nad oltárnou skriňou, sú vystavené samostatne. Väčšina sôch je stvárnená staticky so symbolom v ruke. Na vrchu pôvodného oltára bola socha bolestného a žehnajúceho Krista. Na prvý pohľad nenápadná socha, ale pri pohľade na Krista  máte pocit pohybu, že už urobil krok a teraz oslovuje nás, aby sme reagovali. Oltár sa dokopy   reštauroval 70 rokov. Najprv ho poznačil zub času, počas 2. sv. vojny, prechod frontu. V galérii sme videli tiež pôvodné sabinovské bočné oltáre: Oltár Zvestovania a Oltár sv. Anny.

Pre zaujímavosť: v galérii je umiestnená aj drevená plastika Madony s dieťaťom pochádzajúca z Ostrovian. Rodina Bánó však dala zhotoviť kópiu tejto plastiky, takže v ostrovianskom kostole už niekoľko rokov stojí nová socha. V galérii sme mohli vidieť aj obrazy sabinovského rodáka Tivadara Kostku Csontváryho.

Z Budína sme prešli do Pešti, kde sme navštívili Baziliku sv. Štefana, svätca, ktorý bol prvým uhorským kráľom. V bazilike je vystavený relikviár s jeho zabalzamovanou pravou rukou.

A napokon naše kroky viedli na dobrotami navoňané adventné trhy. Aj vďaka slnečnému počasiu výlet prevýšil naše očakávania. Mali sme duchovný, kultúrny, historický, a nakoniec, ako to v Maďarsku býva, aj gastronomický zážitok. Veľká vďaka patrí nášmu bývalému diakonovi, Dionýzovi Takácsovi, administrátorovi farnosti Janík pri Moldave nad Bodvou, ktorý nás v Budapešti sprevádzal.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk