ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Don Bosco na slovíčko
autor:   Saleziánska rodina
pridané :  28.02.2015 20:46

Prvá februárová nedeľa patrila v MsKS v Sabinove saleziánskej rodine, jej priateľom a sympatizantom. Z príležitosti sviatku dona Bosca sa už tradične konala show s názvom „Don Bosco na slovíčko“.

Herci v podaní detí, animátorov a saleziánov spolupracovníkov sa snažili oživiť scény zo života dona Bosca a jeho práce s mládežou.

Tohto roku to bolo slávnostnejšie tým, že si pripomíname dvesté výročie narodenia sv. Jána Bosca a rôzne akcie chystáme počas celého roka. Veľké oslavy sa budú konať v lete v Turíne, na ktorých sa zúčastní aj Sv. otec František.

Diváci ako vždy nesklamali a zaplnili celé hľadisko. Ich potlesk bol odmenou pre všetkých účinkujúcich.

Show sme ukončili modlitbou a požehnaním, ktoré nám sprostredkoval don Pavol Seman. Moderátori programu pozvali všetkých prítomných na pohostenie v priestoroch kultúrneho strediska.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk