ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Dobrá novina
autor:   Mária Kolárčiková
pridané :  08.12.2018 19:22

Ako po iné roky, aj tento rok chceme s deťmi priniesť do rodín našej farnosti radostnú zvesť o narodení Mesiáša. S Dobrou novinou sa chceme podeliť so všetkými ľuďmi dobrej vôle a zároveň potešiť priateľov v Ugande, na ktorých Dobrá novina tento rok špeciálne myslí.

Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v roku 2019 viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky. Prvým je Dom prozreteľnosti v Nkokonjeru, ktorý v súčasnosti slúži ako prechodný domov 48 deťom rôznych postihnutí. Druhým podporeným projektom bude miestna organizácia KRUDEP, ktorá sa cez inovatívne nápady usiluje podporiť sebestačnosť farmárov. Tretím budú podporené podnikateľské nápady aktívnych farských skupín v arcidiecéze Tororo.

Podrobné informácie ponúka stránka www.dobranovina.sk. Podporiť Dobrú novinu môžete modlitbou, prijatím koledníkov a príspevkom do pokladničky označenej logom Dobrej noviny, ale aj darcovskou sms s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877 v hodnote 2 € (podiel na účel zbierky z každej DMS je 1,92 €).

Koledníkov a ich rodičov pozývame na vysielaciu sv. omšu spojenú s požehnaním od biskupa do Veľkého Šariša, dňa 16.12.2018. Sv. omša začína o 10:30. Kvôli lepšiemu zorganizovaniu tejto akcie bude dobré, ak sa koledníci, ktorí plánujú ísť, nahlásia svojim animátorom. Obetným darom budú školské pomôcky a papiere pre novovzniknutú cirkevnú materskú školu.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk