ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  02.11.2019 22:30

Milé deti, prežívame dušičkový čas, počas ktorého navštevujeme cintoríny a modlíme sa za našich blízkych. Určite sa aj vám páči, keď navštívite cintorín po zotmení. Je nádherne rozžiarený svetlami mnohých sviečok, ktoré tam horia. Tieto malé svetielka symbolizujú naše modlitby, ktoré prinášame Bohu za duše v očistci. Každá naša modlitba, hoci len malá, keď je vrúcne a úprimne pomodlená, stáva sa pre duše v očistci akoby svetlom na ceste k Pánu Bohu. Čím viac je tých svetiel, tým skôr sa duše dostanú do neba. Preto vás všetkých prosím, aby ste sa každý deň snažili zapáliť aspoň jedno také malé svetielko svojou modlitbou za duše zomrelých. Čím viac sviečok, tým krajší cintorín. Čím viac modlitieb, tým prázdnejší očistec. Nech sa vám darí!

PS: nezabudnite na úlohu do budúcej detskej omše: pomodliť sa spolu s niekým na nejaký spoločný úmysel. Môže to byť aj za duše v očistci. J

kaplán Martin a vaši animátori

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk