ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  13.10.2019 09:47

Milé deti, na minulej detskej sv. omši sme si hovorili o tom, že kostol je svätá pôda, lebo tam prebýva svätý Boh. V kostole sa teda nemôžeme správať rovnako ako vonku. Keď prejdeme bránou kostola, musíme sa stíšiť a uvedomiť si, kto nás tam čaká. Svätená voda, ktorou sa pri vstupe prežehnáme, je jednak pripomienkou nášho krstu, ale týmto úkonom zároveň žiadame Boha, aby nás očistil od našich hriechov. Po prežehnaní si úctivo kľakneme na znak úcty voči Bohu a tichou modlitbou sa pripravujeme na sv. omšu. V tejto modlitbe Ježišovi máme poďakovať za všetky dary, vyjadriť mu svoju lásku, a zároveň ho prosiť, aby nás vyslyšal v našich potrebách... Vašou úlohou do budúcej detskej sv. omše bude napísať na papierik za čo alebo za koho chcete obetovať sv. omšu, o čo chcete Ježiša prosiť. Nech sa vám darí a buďte dobrí J

kaplán Martin a vaši animátori

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk