ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  05.10.2019 19:24

Milé deti, na minulej detskej sv. omši sme si hovorili o strážnych anjeloch. Sú to nebeskí duchovia, ktorí nemajú telo, ale majú rozum a slobodnú vôľu. Boh ich stvoril preto, aby nám pomáhali, chránili nás, modlili sa za nás a prednášali naše modlitby a dobré skutky Bohu. Sú s nami vždy a všade: v noci, cez deň, doma, v škole i v kostole. Preto sa musíme snažiť byť dobrí, aby naši anjeli mali z nás radosť. Dali sme si aj úlohu do budúceho týždňa: keďže pôjdeme navštíviť niektorých starých a chorých v našej farnosti, nakreslite na papier anjela a pridajte k nemu odkaz pre týchto ľudí, aby ste ich potešili či povzbudili. Môžete sa za nich tiež pomodliť alebo vykonať nejaký dobrý skutok.

PS: Ďakujeme za všetky sladkosti, ktorých ste sa zriekli a priniesli ich pre chudobných.

PS2: V sobotu 12.10 ste pozvaní na stretko na faru. Pôjdeme navštíviť našich starkých.

kaplán Martin a vaši animátori

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk